Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy prawo budowlane 2020. Stosowanie specustawy drogowej (ZRID).

Ważne informacje o szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną problemy i kontrowersje powstające przy projektowaniu w zakresie drogownictwa w świetle znowelizowanych 13 września 2019 roku i 13 lutego 2020 roku przepisów dotyczących: Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „specustawa drogowa”; Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Trener poprzez zastosowanie przykładów z praktyki aktywizuje i pobudza uczestników do aktywności podczas szkolenia ukazując wariantowe możliwości i alternatywne rozwiązania, które dają zmienione przepisy ustaw budowlanych i przepisówtechnicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie zasad praktycznego stosowania nowelizacji przepisów rozporządzenia z 13 września 2019 roku.
  • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych).
  • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej.
  • Postępowanie w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – procedury ZRID, uzgodnienia, odwołania, realizacja budowy (aspekty formalne i praktyczne).

Szkolenie określa wpływ zmian ustawowych na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Szkolenie ma pomóc w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów dla których zmiany te zostały wprowadzone

zwiń
rozwiń
Program

Dzień pierwszy, 20 maja:

1. Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku – obowiązywanie od 19 września 2020 roku.
2. Możliwości i zasady dopuszczenia stosowania starych regulacji prawnych do 19 września 2021 roku (określenie wymogów).
3. Przepisy wykonawcze Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Nowe pojęcie „obszaru oddziaływania obiektu”.
5. Nowe zasady odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, moment udzielania odstępstwa.
6. Charakterystyka odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych po 19 września 2020 roku.
7. Nowe zasady zgłoszeń i pozwoleń na budowę w inwestycjach drogowych.
8. Zmiany w ustawie o drogach publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Budowalne 2020: aspekty decyzji lokalizacyjnych na zjazdy, odległości obiektów od zewnętrznej krawędzi jezdni, obiekty liniowe w pasie drogi publicznej.
9. Definiowanie zmian istotny i nieistotnych po nowelizacji ustawy Prawo Budowlane 2020.
10. Zakres stosowania znowelizowanych przepisów o warunkach technicznych w zakresie budowy dróg z września 2019 roku.
11. Relacje pomiędzy warunkami technicznymi a tymi określonymi przez właściwego miejscowo konserwatora zabytków.
12. Nowe rozumienie pojęcia „granica pasa drogi publicznej”, praktyczne zastosowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, pracownicy organów administracji publicznych – starostwa powiatowe, pracownicy organów administracji publicznych – urzędy wojewódzkie, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 610 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 20 maja 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.