Zezwalanie na usuwanie drzew w lasach niepaństwowych. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów

Cele i korzyści

Omówione zostaną kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony. Ponadto omówione zostaną zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawowe obowiązki właściciela lasu:
1. Zachowanie ciągłości lasu.
2. Zrównoważona gospodarka leśna.
3. Ochrona lasu.
II. Podmioty administrujące lasami:
1. Minister Środowiska.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3. Starosta.
4. Inni.
III. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi:
1. Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.
2. Planowanie gospodarki leśnej.
3. Wykonywanie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.
4. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej.
5. Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.
6. Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.
7. Wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL.
8. Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.
IV. Procedury wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wykonania prac w lesie:
1. Zasady wszczęcia postępowań.
2. Strony postępowań i ich informowanie.
3. Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.
4. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.
5. Wydanie decyzji.
6. Kontrola wykonania prac.
V. Sporządzenie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu:
1. Standardy wykonywania dokumentacji.
2. Możliwości finansowania sporządzania dokumentacji planistycznych.
3. Ważność opracowań planistycznych.
4. Wprowadzanie w życie ustaleń wynikających z dokumentacji planistycznych.
VI. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy starostw oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaangażowani w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji zezwalających właścicielowi lasu na usuwanie drzew. Właściciele lasów niepaństwowych, w szczególności gminnych i prywatnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr biologii, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

zwiń
rozwiń