Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 roku

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się przyjmowaniem, rejestracja i obsługą wniosków CEIDG-1.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie problemów związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i pogłębienie wiedzy pracowników w tym zakresie oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze rozwiązania pomocowe skierowane do przedsiębiorców w okresie epidemii.

 

Na spotkaniu zostaną omówione

 • Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Regulacji wynikających z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, tarczy antykryzysowej (pomocy dla przedsiębiorców).
 • Zasad obowiązujących od 2020 roku, na podstawie ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
  • dane ewidencyjne i dane informacyjne wpisu oraz terminy wprowadzenia do CEIDG zmian tych danych,
  • działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
  • możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
  • osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
  • rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ulga na start, mały ZUS,
  • pomoc państwa dla przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19.
 2. Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
  • rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
  • potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
  • składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
  • zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
  • dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
  • wykreślanie wpisów z urzędu, wykreślenie wpisu z powodu braku tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej; wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
  • możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
 3. Publikacja w CEIDG informacji o działalności rzemieślniczej - obowiązki Izb Rzemieślniczych.
 4. Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia przedsiębiorcy i członków jego rodziny oraz zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
 5. Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
 6. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
  • termin i zasady powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
  • kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,
  • zasady zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego,
  • uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
  • wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
  • termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
  • wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca,
  • przeniesienie praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,
  • śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG; możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem; zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

Jeżeli przed terminem planowanego szkolenia pojawią się informacje o nowych uregulowaniach związanych z tematem szkolenia, zostaną one przedstawione w trakcie szkolenia.

zwiń
rozwiń