SPORZĄDZANIE UMÓW DZIERŻAWY W GMINACH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM UREGULOWAŃ PRAWNYCH WPROWADZONYCH W OKRESIE EPIDEMII

Cele i korzyści

• Poznanie podstaw prawnych dzierżawienia nieruchomości przez gminy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Tarczą 4.0.
• Przedstawienie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych w praktyce w dobie pandemii.
• Przedstawienie problematyki uchwał w przedmiocie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jst z tytułu gospodarowania nieruchomościami.
• Omówienie zasad konstruowania umów dzierżawy. Przeprowadzenie analizy przykładowej umowy dzierżawy. 
• Poznanie najnowszego orzecznictwa dotyczącego umów dzierżawy i umów najmu.
 

zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM:
1. Pojęcie nieruchomości w prawie cywilnym. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy. Orzecznictwo na tle dzierżawy i umów najmu. Kiedy możemy mówić o dzierżawie?
2. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy, kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie gminnym.
3. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
• zasady i procedura wydzierżawiania: 
o regulacje ustawowe. Kompetencje rady gminy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
o sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
o negocjacje i ustalanie kwoty czynszu;
o uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
• wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. 
4. Umowa dzierżawy:
• zasada swobody zawierania umów;
• forma zawarcia umowy, obligatoryjne składniki umowy;
• zapisy umowy korzystne dla gmin;
• roszczenia w przypadku niezawarcia umowy.
5. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.
6. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.
7. Przykłady umów w praktyce – analiza na przykładowej umowie dzierżawy.
8. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umów dzierżawy. 
9. Umowy dzierżawy w okresie epidemii.
10. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jst z tytułu gospodarowania nieruchomościami.
12. Umarzanie należności przez organy wykonawcze.
13. Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0.  
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, wszystkie osoby zaangażowane w wydzierżawianie nieruchomości gminnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń