Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, specyfika postępowania w okresie ograniczeń epidemicznych COVID19

Cele i korzyści

Przedstawienie zmian w postępowaniu wywołanym przepisami na czas stanu epidemii COVID19 na tle ustawy o ochronie zwierząt, Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt. Przedstawione zostaną również obowiązki gminy wobec zwierząt dziko żyjących.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
• Wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia.
• Doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii.
• Ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu.
• Uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 KPA oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy.
• Ograniczenia w wydawaniu decyzji.
• Postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
• Konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, liczenie terminu załatwienia sprawy; przewlekłość.
2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – funkcjonowanie aktualnego stanu prawnego:
• Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.
• Pomoc kotom w środowisku naturalnym.
• Dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych miotów.
• Zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych.
• Wyłapywanie zwierząt.
3. Postępowanie w stosunku do zwierząt a w szczególności regulacje dot.: Zakazów zabijania zwierząt. Regulacji z zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Ograniczenia w obrocie zwierzętami.
4. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
5. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy. Status zwierząt dziko żyjących:

• Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa.
• Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.
6. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
7. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
8. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym. 9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
9. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
10. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
24 września 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00