18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander PaszyńskiWalerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce. Od tamtej pory nieprzerwanie misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest:

  • działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej
  • wspieranie decentralizacji władzy publicznej
  • wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli
  • budowanie lokalnego kapitału społecznego w Polsce
  • popularyzacja polskich doświadczeń transformacji ustrojowej w innych krajach.

Fundacja działa wielotorowo: prowadzi działalność szkoleniową, realizuje liczne projekty partnerskie w Polsce i za granicą, moderuje działania ponad 80 forów branżowych reprezentujących 22 środowiska zawodowe pracowników JST, świadczy profesjonalną pomoc doradczą oraz publikuje wyniki badań i analiz poruszających najważniejsze problemy samorządności terytorialnej.

Współpracujemy z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi, przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.

Obecnie Fundacja posiada swoje Ośrodki Regionalne w 14 województwach, co sprawia, że jest największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą samorządy terytorialne w Polsce.

W naszych działaniach na rzecz demokracji i samorządności terytorialnej Fundacja kieruje się następującymi zasadami:

1. NIEPARTYJNOŚĆ – Fundacja dąży do współpracy ze wszystkimi przedstawicielami samorządów lokalnych, bez względu na ich profil polityczny.
2. NIEZALEŻNOŚĆ – Fundacja korzysta w swojej działalności ze środków różnych organizacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych, dzięki czemu zachowuje autonomię w realizacji swojej misji i programów.
3. NIEKOMERCYJNOŚĆ – Fundacja nie jest organizacją nastawioną na zysk, a opłaty pobierane za część realizowanych usług szkoleniowych i doradczych mają na celu odzyskanie kosztów ich przeprowadzenia, gdy nie mogą one być pokryte przez żadnego sponsora.
4. POMOCNICZOŚĆ – poprzez realizację swoich celów statutowych, Fundacja dąży do wzmocnienia potencjału samorządów i innych organizacji w realizowanych przez nie zadaniach oraz inspiruje do rozwoju działalności.
5. PRZEJRZYSTOŚĆ – Fundacja systematycznie poddaje się badaniom finansowym prowadzonym przez przedstawicieli ważniejszych sponsorów oraz podlega wszelkim krajowym wymogom kontroli finansowej.

Co Fundacja osiągnęła w ciągu 30 lat działania? Zachęcamy do obejrzenia filmu!