Ranking Gmin jest wyjątkową inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z regionalnymi Urzędami Statystycznymi.

Podlaski Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest organizatorem dwóch rankingów:

  • Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego realizowanego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku,
  • Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Olsztynie.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Odpowie między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, czy mieszkańcom Województwa żyje się coraz lepiej.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu, na podstawie wyników powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach:

Kategoria: Lider Województwa
Kategoria: Gminy Miejskie
Kategoria: Gminy Wiejskie
Kategoria: Gminy Miejsko-Wiejskie
Kategoria: Lokata w powiecie