Image layer

Image layer

Image layer

Aktywność drogą do sukcesu

 

 

Projekt
„Aktywność drogą do sukcesu”

RPPD.07.01.00-20-0240/18

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny do końca maja 2020 r. grupy 50 osób (min. 30k) zamieszkujących obszar miasta Białystok oraz powiatu białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie oferowane w projekcie:

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

●       Poradnia psychologiczno – prawna:

o   Indywidualne konsultacje psychologiczne (8 spotkań, 2h/os.)

o   Poradnictwo prawne (15h na grupę)

o   Indywidualne wsparcie asystenta rodziny (przez cały okres realizacji projektu, 1h/tydz.)

●       Warsztaty mentoringowo-motywacyjne (3 dni, 24h) z elementami wizażu i stylizacji.

●       Poradnictwo zawodowe:

o   Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3h/os.)

o   Grupowe warsztaty zawodowe (2 dni, 16h)

o   Zwrot kosztów dojazdów na grupowe warsztaty z doradcą zawodowym.

 

REINTEGRACJA ZAWODOWA

●       Pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy min. dwa 2h spotkania w tym 1 dla każdego uczestnika projektu.

●       Szkolenia zawodowe (dla 35 uczestników projektu)

o   jedno szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika,

o   Stypendium szkoleniowe,

o   Zwrot kosztów dojazdów.

●       Staże zawodowe (dla 40 uczestników projektu)

o   3 miesięczne staże zawodowe;

o   Stypendium stażowe w wysokości 1304,16 zł brutto brutto,

o   Zwrot kosztów dojazdów.

●       Jobcoaching indywidualny (1 spotkanie indywidualne 2h dla 10 beneficjentów nie uczestniczących w stażach zawodowych).

 

REINTEGRACJA ZDROWOTNA

●       Wsparcie terapeutyczne grupowe (16h) i indywidualne (4h) dla 20 uczestników projektu. Zwrot kosztów dojazdów na warsztaty grupowe.

Projekt skierowany jest do:

Osób pełnoletnich w wieku 18-64 lat,  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Białystok oraz powiatu białostockiego min. obszar gm. Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków,

Osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3 pkt.15) to:

▪          osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

▪          osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

▪          osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

▪          osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

▪          osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

▪          osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

▪          członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

▪          osoby niesamodzielne;

▪          osoby z niepełnosprawnością;

▪          osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

▪          osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie złożonego Formularza rekrutacyjnego wraz w wymaganymi zaświadczeniami. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum (Lider) i Fundacji Spe Salvi (Partner) oraz na stronie internetowej Lidera (www.frdl.bialystok.pl) i Partnera (www.spesalvi.org.pl).

Kryteria podstawowe:

▪          obszar zamieszkania: miasto Białystok lub powiat białostocki: gminy Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków;

▪          potwierdzenie przynależności do grupy docelowej projektu przez złożenie stosownych oświadczeń lub dostarczenie zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej i/lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Kryteria premiujące:

▪          Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – 1 pkt.

▪          Osoby wielokrotnie wykluczone (tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 1 pkt.

▪          Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1pkt.

▪          Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 1pkt.

▪          Weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie przez Głównego specjalistę ds. aktywizacji zawodowej oraz psychologa –  każdy z nich przyznaje od 0 do 5 pkt. (średnia arytmetyczna dwóch ocen).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz

załączniki do regulaminu:

1. Formularz rekrutacyjny -pobierz

2. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo -pobierz

3. Oświadczanie o kwalifikowalności uczestnika projektu-pobierz

4. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

5. Formularz dane osobowe uczestników -pobierz

6. Deklaracja udziału w projekcie-pobierz

Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu- 1 052 562,84 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 894 678,41 zł 

Nr umowy: RPPD.07.01.00-20-0240/18-00

Zapytania ofertowe -  wejdź

 

 

Instytucja realizująca projekt

Projekt realizowany jest przez

▪         Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum (LIDER PROJEKTU),
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
tel. 85 732 17 88
email: frdl-pc@frdl.bialystok.pl,
www.frdl.bialystok.pl   

▪         Fundację „SPE SALVI” (PARTNER PROJEKTU),
ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok
tel.  85 732-01-34,
email: spesalvi2016@gmail.com
www.spesalvi.org.pl

▪         Magdalenę Kakareko, (PARTNERA PROJEKTU),
ul. Legionowa 9, 19-120 Knyszyn