W perspektywie finansowej 2014-2020 udało się na poziomie unijnym i krajowym wypracować spójne ramy określające wymogi w kwestii realizacji zasady partnerstwa. Jednak praktyka wdrażania polityki horyzontalnej pokazuje, iż poszczególne instytucje zarządzające RPO kładą różny nacisk na jej realizację i w związku z tym tworzone partnerstwa charakteryzują się nieco inną specyfiką. 

Warto zastanowić się nad działaniami, które w większym stopniu zapewnią stosowanie zasady partnerstwa w nowej, trwającej aktualnie perspektywie finansowej (2021-2027).

W tym zakresie proponowane są różne rozwiązania. Jednym z nich jest z pewnością zdynamizowanie prac komitetów monitorujących. Kolejnym położenie większego nacisku na wzmocnienie potencjału partnerów spoza administracji. O tych i innych działaniach w zakresie realizacji zasady partnerstwa pisze dr Michał Niebylski z Uniwersytetu Opolskiego.