Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism urzędowych

Miejsce
Internet
Termin
27 kwietnia 2021
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
295 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Podczas warsztatowego szkolenia uczestnicy poznają wszystkie tajniki poprawnego języka i komunikatywnego stylu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, potrzebnych w życiu zawodowym tj. poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Wszystkie analizowane na szkoleniu zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie. Pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza część szkolenia to analiza tekstów.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. – poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna

• Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
• Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej
 nie), najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady
 przywoływania ustaw i rozporządzeń, interpunkcja.
• Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk).
• Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów
 w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
• Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
• Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

Moduł 2. – poprawność leksykalno-stylistyczna 

• Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie
 z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy
 i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
• Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe,
 nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
• Spójność i kompozycja tekstu.
• Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
• Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, zwroty
 grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
• Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i instytucji administracji publicznej odpowiedzialni za przygotowanie pism urzędowych, notatek, raportów, zaproszeń, komunikatów, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: redagowania pism kancelaryjno-urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 22 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.