Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu.

Miejsce
Internet
Termin
28 czerwca 2021
Czas trwania
09:00 - 15:30
Cena
310 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu zajęcia, podczas których omówione zostaną problemy i kontrowersje wynikające z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu (analiza przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, policji i organu zarządzającego ruchem na drodze). Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych
 do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
• Rozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady
 umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu.
• Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego.
• Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach.
• Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach
 organizacji ruchu.
• Umiejętność reakcji na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
• Umiejętność dokonywania ocen organizacji ruchu.
• Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego –
 analiza najczęstszych przypadków.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Rozumienie pojęcia organizacja ruchu drogowego: geometria drogi, zakres dostępu do drogi, zasady i sposób umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasady działania sygnalizacji świetlnej.
  2. Typologia projektów organizacji ruchu – zasady kwalifikowania przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
  3. Zasady organizacji pracy zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
  4. Jednostki uprawnione do składania projektów organizacji ruchu do rozpatrzenia.
  5. Jednostki uprawnione do inicjowania procedury zmiany organizacji ruchu.
  6. Odpowiadanie na wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego.
  7. Zasady przekazywania zatwierdzanych organizacji ruchu: do zarządców dróg, dla Policji, dla jednostek składających projekt do rozpatrzenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Pracownicy wykonawców i podwykonawców robót drogowych, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 24 czerwca 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.