Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom zostało powołane do życia w dniu 25.09.2007 r. uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Forum. Zostało powołane z myślą o osobach zajmujących się zawodowo działaniami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami. Stanowi ono platformę wymiany doświadczeń pomiędzy gminami w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym. Jego celem jest stworzenie sieci społeczności lokalnych zaangażowanych w przeciwdziałanie temu problemowi w oparciu o lokalną strategię i lokalne plany działań.
Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką uzależnień. Członkowie PFPU spotykają się raz w kwartale. Tematyka szkoleń – odzwierciedla potrzeby członków – każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które zechciałby uczynić tematem kolejnych spotkań. Tematy dotyczą najpilniejszych problemów branżowych.


Fundacja zapewnia wykładowców specjalistów z dziedzin będących w sferze zainteresowań członków Forum.


Celem funkcjonowania Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy gminami oraz poszukiwanie najskuteczniejszych metod w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji, zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju. Ważnym zadaniem Forum jest monitorowanie problemu i sposobów przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie lokalnym oraz poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań w realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w jednostkach samorządu terytorialnego i bieżąca współpraca ze środowiskami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania uzależnieniom.