Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom zostało powołane do życia w dniu 25.09.2007 r. uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Forum. Zostało powołane z myślą o osobach zajmujących się zawodowo działaniami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami. Stanowi ono platformę wymiany doświadczeń pomiędzy gminami w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym. Jego celem jest stworzenie sieci społeczności lokalnych zaangażowanych w przeciwdziałanie temu problemowi w oparciu o lokalną strategię i lokalne plany działań.

Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką uzależnień. Członkowie PFPU spotykają się raz w kwartale. Tematyka szkoleń odzwierciedla potrzeby członków, każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które zechciałby uczynić tematem kolejnych spotkań. Tematy dotyczą najpilniejszych problemów branżowych.

Celem funkcjonowania Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy gminami oraz poszukiwanie najskuteczniejszych metod w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji, zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju. Ważnym zadaniem Forum jest monitorowanie problemu i sposobów przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie lokalnym oraz poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań w realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w jednostkach samorządu terytorialnego i bieżąca współpraca ze środowiskami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Korzyści:
- Każdy uczestnik Forum ma prawo proponowania zagadnień merytorycznych oraz tematów szkoleń realizowanych w ramach spotkań Forum. - Członkowie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Forum.
- Opłata za uczestniczenie w Forum wynosi 100 zł netto + VAT/kwartał.