Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie  Forum Kadrowo - Płacowe Województwa Podlaskiego. 
Forum to byłoby platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach samorządu terytorialnego. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. 
Proponujemy  cykliczne  spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw kadrowo-płacowych w JST. 
Inauguracja działalności Forum odbędzie się  29 kwietnia 2020 r., w godz.  09.00-15.00 w Hotelu Silver w Białymstoku, zgodnie z poniższym planem spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 


Formuła Forum Kadrowo-Płacowego obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od  złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów: 
*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 250,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL; 
*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie; 

Istnieje możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego. 

Forum Kadrowo-Płacowe Województwa Podlaskiego zostanie utworzone przy minimum 20 złożonych deklaracjach członkowskich. 
 

Program Inauguracji Forum Kadrowo - Płacowe Województwa Podlaskiego:

 

PLAN SPOTKANIA – 29.04.2020 r.

Miejsce – Hotel Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97, 15-396 Białystok

 

09.00-09.10

 

Przywitanie uczestników

Marta Siemieniuk

Dyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

BLOK I

09.10-11.30

 

Temat: Samorządowe prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

1. Podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych - umowa o pracę, wybór, powołanie . Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”. Umowy cywilnoprawne – dopuszczalność stosowania.

2. Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze, możliwości odstępowania od naboru , wymagania formalno-prawne naboru .

3. Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki 

4. Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu. Znaczenie ślubowania.

5. Oceny okresowe pracowników samorządowych.

6. Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające
i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych - dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie |z obowiązku świadczenia pracy.

7. Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.

8. Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.

9. Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka .

 

Prowadzący: Janusz Białek –

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach.

11.30-12.30

Przerwa lunchowa

 

BLOK II

12.30-15.00

10. Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie obniżenia/podwyższenia wynagrodzenia.

11. Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).

12. Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

13. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy pracowników samorządowych

14. Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.

15. Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych

16. Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych
i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.

17. Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy
z przyczyn niedotyczących pracownika.

18. Czas pracy pracowników samorządowych.

19. Wewnątrzzakładowe prawo pracy – regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania. 

Prowadzący: Janusz Białek

 

BLOK III

 

Sprawy organizacyjne

Marta Siemieniuk

Dyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

Formularz Zgłoszeniowy

Program szkolenia