Image layer

Image layer

Image layer

Szkolenia zamknięte

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum oferuje Państwu organizację szkoleń zamkniętych. Każdy sugerowany przez Państwa obszar merytoryczny jak również każde szkolenie znajdujące się w otwartej ofercie może zostać przeprowadzone na Państwa zamówienie. Szkolenia zamknięte organizujemy dla pracowników konkretnego urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych lub kilku sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Przygotowywana na Państwa zapytanie oferta jest "szyta na miarę" dostosowana do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy Państwa do kontaktu z zespołem FRDL Podlaskie Centrum tel. 85 732 17 88, mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl lub faks 85 732 94 84.

 

Zapraszamy do zamawiana szkoleń zamkniętych dla radnych gmin i powiatów.

 

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty   i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa;  podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem).

Adresaci szkolenia: Radni gmin samorządowych, Radni powiatów, Sekretarze gmin i powiatów.

Prowadzący: doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji. Adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia -  Uczelni Łazarskiego. Specjalista z zakresu zarządzania publicznego, polityki publicznej, procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, lobbingu oraz etyki w administracji publicznej. Stypendysta rządu holenderskiego w ramach Programu MTEC (studia Public Policy & Governance na University of Twente, Holandia). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Advanced Research Award 2012-2013 (visiting scholar na University of Pittsburgh, USA).  Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. CAF w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu nauki o administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym. 


PROGRAM SZKOLENIA

I.    Istota i znaczenie samorządności. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce – wprowadzenie. 
(Państwo a społeczeństwo – transformacja relacji; Samorząd terytorialny  a społeczeństwo obywatelskie; Samorządowa wspólnota terytorialna; Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku; Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego; Podstawowe założenia ustroju powiatu i województwa samorządowego.  Podstawowe regulacje prawne w zakresie samorządu terytorialnego (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim); Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).
II.    Status radnego, uprawnienia, obowiązki i zadania wynikające z zasiadania     w radzie gminy/powiatu.
(Funkcje radnego w praktyce; Prawa, obowiązki i kompetencje radnego w świetle przepisów prawa samorządowego. Mandat radnego. Ochrona radnego; Relacje pomiędzy radnym a społecznością lokalną (kontakty z mieszkańcami); Udział radnego w pracach rady, komisji i innych podmiotów. Udział w głosowaniach. Inicjatywa uchwałodawcza; Ograniczenia i zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Odpowiedzialność karna radnego. Odpowiedzialność etyczna radnego – kodeks etyki radnego. Oświadczenia majątkowe radnych; Organizacja rady (struktura wewnętrzna i wzajemne relacje organów rady); Funkcja kontrolna rady. Zasady, tryb i kryteria  przeprowadzania kontroli. Rola i znaczenie komisji rewizyjnej; Informacja publiczna. Prawo dostępu do informacji. Uprawnienia i obowiązki radnych; Biuro Rady – zasady organizacji, zadania i rola).
III.    Ustawa o finansach publicznych. Finanse samorządowe. Procedura uchwalania budżetu.
(Budżet a budżet zadaniowy; źródła finansowania zadań w samorządzie terytorialnym; procedura uchwalania budżetu; planowanie budżetu zadaniowego; monitorowanie i sprawozdawczość finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego).
W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu i współpracy.

W cenie szkolenia zamkniętego otrzymacie Państwo „Poradnik dla radnych. ABC Samorządu terytorialnego”, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.

 

Posiadamy w sprzedaży Czwarte wydanie Poradnika dla radnych, które obejmuje swoją tematyką wszystkie ważne dla każdego radnego tematy. Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju, od wielu lat działają na jego rzecz, znani eksperci i praktycy – prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych – na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.

Przynosi on wiedzę na temat ustroju samorządu, wyzwań i ograniczeń, które stale przed nim stoją. Zawiera praktyczne informacje, które pomogą radnym w codziennej pracy: o strukturze rady, prawach, obowiązkach i zakazach dla radnych, zasadach etycznych, którymi powinni się kierować. Znajdują się w nim opisy zasad tworzenia prawa samorządowego, budżetu, planowania finansowego, kontroli merytorycznej i finansowej działalności samorządu.

Wiele uwagi poświęcono budowaniu strategii lokalnych, środkom europejskim, z których samorząd może korzystać, współpracy radnych ze społecznością lokalną. Jest w Poradniku także miejsce na omówienie zagadnień gospodarki komunalnej, barier i szans rozwoju usług publicznych oraz uzależnienia jakości życia mieszkańców od jakości tych usług. Radni otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych, których znajomość w trakcie kadencji okaże się niezbędna.

W swoim ogólnym przesłaniu ten poradnik ma uświadomić radnym, że ich praca w samorządzie to pięcioletnia przygoda, do której trzeba się dobrze przygotować. Liczymy też na to, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która od blisko 30 lat wspiera samorząd terytorialny w Polsce i za granicą, będzie mogła im w tej przygodzie towarzyszyć.


Poradnik dla radnych. ABC Samorządu terytorialnego.

Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2018 r., 330 stron, B5, okładka miękka.

Przedsprzedaż: Specjalna cena wersji książkowej Poradnika dla radnych 2018-2023 w przypadku złożenia zamówienia do  30 listopada 2018 r. – 59 zł brutto + koszt przesyłki.
W przypadku zamówienia pow. 15 egzemplarzy cena 49 zł brutto + koszt przesyłki.

Uwaga! Liczba przedsprzedażowych egzemplarzy ograniczona.

Zainteresowanych zakupem publikacji książkowej poradnika dystrybuowanej wyłącznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej prosimy o kontakt za pośrednictwem FORMULARZA ZAMÓWIENIA PORADNIK dla RADNYCH ABC SAMORZADU TERYTORIALNEGO - plik. Wydrukuj, uzupełnij i prześlij do nas.

Więcej informacji.