Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Społeczeństwo

Europejska Karta Samorządu Lokalnego
„Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.

Rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym stanowi jeden z ważniejszych celów, dla których Fundacja została powołana. Realizowane są liczne projekty na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i obywatelami. Fundacja uczestniczy w wielu inicjatywach, których celem jest wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych (np. konsultacji społecznych), jednego z najważniejszych instrumentów demokracji.

Fundacja, początkowo czerpiąc z doświadczeń krajów o utrwalonym systemie demokratycznym, przez ponad dwadzieścia lat wypracowała sprawdzone metody budowania więzi społecznych i platform współpracy pomiędzy różnymi środowiskami i podmiotami działającymi lokalnie.

Ta rola Fundacji została doceniona przez Kancelarię Prezydenta RP, która powierzyła jej organizację wiosną 2011 roku konsultacji społecznych prezydenckiego projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

Najważniejszym obecnie prowadzonym w skali ogólnopolskiej działaniem Fundacji na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest udział w realizacji wieloletniego projektu systemowego „Decydujmy razem”. Projekt prowadzony przez partnerstwo sześciu doświadczonych organizacji pozarządowych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wprowadza nowy wymiar relacji pomiędzy władzami samorządowymi a społecznością lokalną, zachęcając do wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych. Po więcej o informacji o projekcie zapraszamy na podstronę tego projektu w dziale Projekty oraz na stronę www.decydujmyrazem.pl

Na podstronie Projekty dostępne są także opisy szczególnie istotnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zrealizowanych przez Fundację.

FRDL prowadzi badania w dziedzinie samorządności i szeroko upowszechnia ich wyniki. W maju 2011 opublikowany został raport Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku?

Od 2004 roku Fundacja przyznaje Doroczną Nagrodę FRDL za budowanie demokracji lokalnej w Polsce. Od 2008 roku jest ona poświęcona lokalnym inicjatywom kulturalnym. Kultura lokalna i tradycja odgrywa bowiem w tej dziedzinie kluczową rolę, łącząc mieszkańców wokół wspólnych wartości. Obecnie ogłaszamy V edycję konkursu.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net