Referencje
 

 

 

Przejrzysta Polska

     Program "PRZEJRZYSTA POLSKA"

 

 

 

Przejrzysta Polska - projekt "Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych"

Kontynuacja Akcji Społecznej Przejrzysta Polska 2009-2010

Rozpoczynamy VI etap Akcji Społecznej Przejrzysta Polska. Będzie miał na celu przeprowadzenie monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w tych samorządach lokalnych, które brały udział we wszystkich poprzednich działaniach programu. Kontynuacja programu możliwa jest dzięki finansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z funduszy Unii Europejskiej z PO Kapitał Ludzki.

Dla przypomnienia, głównym celem Przejrzystej Polski (PP) jest usprawnianie działalności urzędów samorządowych oraz kreowanie partnerskich relacji pomiędzy samorządami i społecznością lokalną. FRDL od 2004 roku w ramach PP promuje dobre praktyki sprzyjające przejrzystości życia publicznego w środowisku samorządów lokalnych poprzez pomoc we wdrażaniu sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.


Etap badawczy. Ma za zadanie opracowanie odpowiedniego systemu monitorowania przez zespół przygotowanych do jego przeprowadzenia ekspertów. Opracowanie raportów na temat stopnia partycypacji społecznej w poszczególnych jednostkach samorządowych, które zostaną przedstawione i przedyskutowane podczas wspólnego spotkania z lokalnymi władzami, społecznościami i mediami. Powstanie także raport ogólny, analizujący sytuację we wszystkich badanych gminach. Zostanie on szeroko upowszechniony podczas konferencji we wrześniu 2010 roku w Warszawie.


Projekt "Przejrzysta Polska - program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V - Dobre rządzenie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne.

Przejrzysta Polska w roku 2008

Konferencja podsumowująca

W dniu 23 października w siedzibie AGORY S.A., odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach tegorocznej edycji Akcji Społecznej Przejrzysta Polska: Forum Przejrzysta Polska 2008 oraz projektu „System certyfikacji jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska”. 
 
Konferencja była poświęcona przede wszystkim podsumowaniu rezultatów audytu zewnętrznego wdrażania zasad dobrego rządzenia w 16 samorządach gminnych i powiatowych w całej Polsce oraz wyników konkursu na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) przeprowadzonego wśród uczestników tegorocznego Forum Przejrzysta Polska.

Podczas spotkania samorządy uczestniczące w tegorocznych działaniach w ramach Akcji otrzymają certyfikaty, a także szereg materiałów promocyjnych.

W konferencji wzięło ok. 60 reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych z całej Polski, a także zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Wśród prelegentów głos zabrał m.in. prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof. Michał Kulesza, Członek Zarządu FRDL.

URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ pozytywnie przeszedł audyt zewnętrzny w związku z czym otrzymał Certyfikat Akcji Społecznej Przejrzysta Polska na lata 2008-2010 .

        

Wyróżnienie za udział w konkursie na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) otrzymało Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
 

Rozpoczęcie prac

Rozpoczynamy kolejną fazę programu Przejrzysta Polska. Tegoroczna polega na opracowaniu koncepcji systemu certyfikacji samorządów szczebla gminnego i powiatowego uczestniczących w Akcji „Przejrzysta Polska” i pilotażu tego systemu na grupie 16 samorządów - uczestników dotychczasowych edycji programu. Zasady doboru jednostek zostaną ogłoszone niebawem.

W ramach niniejszego projektu proponujemy wypracowanie certyfikacji, która będzie miała charakter odnawialny – warunkiem odnowienia będzie: ponowny audyt certyfikujący i wdrożenie nowego rozwiązania z grupy proponowanych przez organizatorów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym motywację będzie możliwość uzyskania certyfikatu na różnych poziomach zaawansowania.

W nowej koncepcji certyfikacji podstawą otrzymania certyfikatu będzie audyt zewnętrzny, co dodatkowo zwiększy wartość i siłę motywującą certyfikatu i przyczyni się do zwiększenia trwałości wdrożonych narzędzi. Wprowadzenie certyfikatu o różnych stopniach zaawansowania pozwoli na swobodny wybór stopnia zaangażowania w program i jednocześnie będzie silnym motywatorem do rozwoju przejrzystości i dalszego wdrażania etycznych standardów postępowania. Z kolei potrzeba pilotażu koncepcji systemu certyfikacji wynika z konieczności przetestowania przygotowanych narzędzi audytu i faktycznego sprawdzenia możliwości audytowania jednostek o różnej skali działania. Docelowo liczba jednostek korzystających z rezultatów projektu, będzie znacznie większa.

Wprowadzenie certyfikacji opartej o wyniki zewnętrznego audytu, z certyfikatem przyznawanym raz na 2 lata, który może być odnowiony pod warunkiem ponownego poddania się audytowi i wdrożeniu nowego narzędzia z listy proponowanej przez organizatorów, ma podnieść wartość podejmowanych działań i zachęcić samorządy do utrzymywania wdrożonych rozwiązań na wymaganym poziomie jakościowym oraz podejmowania dalszych działań na rzecz zwiększenia przejrzystość i etycznego postępowania. W ten sposób realizacja projektu przyczyni się zwiększenia trwałości wypracowanych i spopularyzowanych w ramach „Przejrzystej Polski” rozwiązań.

Do udziału w procesie certyfikacji zadań wypracowanych w 2005 roku w ramach Programu Przejrzysta Polska zgłosił się URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ.

 

WYNIKI PROGRAMU PRZEJRZYSTA POLSKA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Zakończyła się tegoroczna edycja programu Forum Przejrzysta Polska. Samorządy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach akcji poddały się badaniu audytowemu w obrębie dwóch realizowanych zadań oraz obligatoryjnej weryfikacji Biuletynu Informacji Publicznej. Audyty były prowadzone przez zespoły złożone z pracowników jednostek (audyt wewnętrzny) oraz eksperta Podlaskiego Centrum FRDL Martę Siemieniuk (audyt zewnętrzny). W przeprowadzonych dotychczas audytach pozytywnie zweryfikowano zadania zrealizowane przez samorządy w poprzednich edycjach Akcji Przejrzysta Polska w latach 2005-06, czyli:
- funkcjonowanie katalogu kart usług (zadanie 1.1) i materiału przybliżającego dokument strategiczny Urzędu Gminy w Małym Płocku (4.1),
- funkcjonowania katalogu kart usług (1.1.) oraz opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1) w Starostwie Powiatowym  w Hajnówce,
- funkcjonowania katalogu kart usług (1.1) oraz opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)  w Urzędzie Miejskim w  Sokółce,
 

Poza audytami uczestnicy projektu mieli również możliwość organizacji na terenie urzędu bezpłatnych szkoleń z następujących tematów:
- obsługa klienta z elementami komunikacji,
- wprowadzanie zmiany w praktyce działania urzędu,
- etyka,
- budowanie zespołu.
 

Podczas trzeciego spotkania Forum, które odbyło się 16 listopada 2007 r. w Warszawie, przedstawiciele zaangażowanych w Akcję jednostek samorządu terytorialnego odebrali gratulacje od Organizatorów i pamiątkowe certyfikaty oraz wypracowany w trakcie realizacji projektu udoskonalony model zadań "Przejrzystej Polski". Zapowiedziane zostały dalsze działania: konferencja, która odbędzie się wiosną 2008 r. oraz konkurs na najlepszy Biuletyn Informacji Publicznej.

W Forum uczestniczyła także 10-osobowa grupa przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z Kazachstanu, którzy przebywali w Polsce w ramach wizyty studyjnej, mającej na celu przekazanie gościom dobrych praktyk i doświadczeń z realizacji programu Przejrzysta Polska.

Samorządom, które zrealizowały planowane działania audytowe gratulujemy i dziękujemy za współpracę.

Spotkanie rozpoczęła Pani Barbara Imiołczyk - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Pani Maria Owerczuk - Sekretarz Powiatu hajnowskiego

 

Pan Radosław Borawski - Inspektor w Urzędzie Gminy w Małym Płocku

 

Pan Zbigniew Tochwin - Sekretarz Miasta Sokółka

 

Przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z Kazachstanu

FORUM PRZEJRZYSTEJ POLSKI - NOWA INICJATYWA W 2007 R.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej dzięki dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności tworzy Forum Przejrzystej Polski - platformy współpracy skupiającej najbardziej aktywne, najbardziej zaawansowane we wdrażaniu 6 zasad akcji samorządy. Forum ma być kolejnym trwałym rezultatem akcji przyczyniającym się do doskonalenia jej efektów przede wszystkim poprzez okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami na gruncie szeroko rozumianej przejrzystości.
 

Ponadto w wyniku działań Forum planowane jest stworzenie narzędzia do audytu wewnętrznego - oceny skuteczności i weryfikacji mechanizmów poprawiających funkcjonowanie samorządów wdrożonych przez uczestników akcji w 2005 i 2006 roku. Uczestnicy Forum pod kierunkiem ekspertów dokonają przeglądu stosowania procedur wypracowanych w ramach akcji i stworzą narzędzia ich weryfikacji - rekomendacje, jakie działania podjąć, aby doskonalić efekty Akcji. Po upowszechnieniu będą one mogły być stosowane także przez uczestników akcji nie będących członkami Forum. W myśl planów organizatorów Forum stopniowo będzie spełniać funkcję grupy benchmarkingowej, z którą pozostałe samorządy będą mogły się porównać i z dorobku której będą mogły czerpać.

Urzędnicy i radni samorządów należących do Forum będą mogli korzystać z bieżącego wsparcia ekspertów w postaci konsultacji oraz z dodatkowych szkoleń m.in. na temat etyki, obsługi interesantów. Forum nie będzie zatem służyć wyłącznie podniesieniu prestiżu jego uczestników, ale także wzmocnieniu potencjału organizacyjnego samorządów z korzyścią dla społeczności lokalnej.

Planowane jest również przeprowadzenie konkursu na najciekawsze nowe zadanie w ramach 6 zasad proponowane przez uczestników Forum.

Działania w ramach Forum zakładają także dalsze upowszechnianie doświadczeń akcji wśród polskich samorządów, które nie brały w niej udziału oraz wśród zainteresowanych samorządów innych krajów (m.in. Ukrainy, Gruzji, Bułgarii, Rumunii, Kazachstanu i krajów bałkańskich). W niektórych z tych krajów podjęto już pilotażowe działania w ramach wdrażania zasad "Przejrzystej Polski".

Forum będzie także narzędziem do upowszechniania inicjatyw organizacji - pomysłodawców akcji "Przejrzysta Polska".

Więcej informacji o Forum na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:  http://www.frdl.org.pl/spolecze/przejrzysta_forum.htm

Do pobrania:

/ATT00061.doc Plan audytu wewnętrznego  

/Lista Kontrolna BIP.doc Lista Kontrolna BIP  

 


Poprzednie edycje Akcji "Przejrzysta Polska"

Kontynuacja Akcji "Przejrzysta Polska"

Akcja „Przejrzysta Polska” przyczyniła się do podwyższenia jakości funkcjonowania urzędów oraz poprawy ich wizerunku. Dlatego też organizatorzy akcji: FRDL, "Gazeta Wyborcza" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym zdecydowali o jej kontynuacji. Adresatami akcji będą te samorządy, które brały udział w akcji w 2005 roku i otrzymały certyfikat jej ukończenia. Celem kontynuacji będzie utrwalenie zmian, które dokonały się podczas trwania akcji w 2005 r. Samorządy będą realizowały trzy nowe zadania obligatoryjne w zakresie: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji oraz kilka zadań fakultatywnych. W ramach kontynuacji wyłoniona zostanie grupa liderów, realizujących zasady w każdej sferze aktywności władz lokalnych oraz prowadzony będzie monitoring społeczny. Więcej informacji o kontynuacji akcji znajdą Państwo na stronie www.przejrzystapolska.pl.

11 października 2006 r. odbyło się seminarium kończące ogólnopolską akcje Przejrzysta Polska. W seminarium wzięły udział j.s.t. uczestniczące w Kontynuacji Akcji Przejrzysta Polska oraz j.s.t,. które w roku 2005 realizowały zadania fakultatywne. Ogrom zadań fakultatywnych wybranych do realizacji przez j.s.t. w roku 2005 sprawił, że organizatorzy w pierwszej kolejności postanowili skupić się na zadaniach obligatoryjnych natomiast ocenę zadań fakultatywnych oraz przyznanie za nie wyróżnień przenieś na rok 2006. Podczas spotkania za udział w kontynuacji akcji Przejrzysta Polska wyróżnione zostały 4 jednostki:

 

 - Starostwo Powiatowe w Augustowie,

 - Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

 - Urząd Gminy Narewka

 - Urząd Gminy Mały Płock.

 

Wyróżnienie za zadania fakultatywne otrzymały:

 

- Starostwo Powiatowe w Augustowie,

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

- Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,

- Urząd Gminy Gródek,

- Urząd Gminy w Czynach,

- Urząd Gminy w Narwi,

- Urząd Gminy w Łomży,

- Urząd Miasta w Łomży,

- Urząd Gminy w Sztabinie.

 

Uczestnicy podkreślili jak wiele trudu oraz pracy kosztowało wypracowanie zadań oraz wdrożenie ich w życie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że udział w Akcji poprawił wizerunek urzędu, umożliwił przeprowadzanie zmian oraz przyczynił się do poprawy jakości funkcjonowania urzędu. Wszystkie wypracowane dokumenty bardzo pozytywnie zostały ocenione przez społeczność lokalną, która miała możliwość wypowiedzenia się.

Największą nagrodą nie będą statuetki czy certyfikaty, ale satysfakcja z zadowolonych i świadomych wiedzy klientów.

 

Uczestnicy seminarium:

 

 

Akcja "Przejrzysta Polska" - I edycja

       4 marca 2006 r. w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów samorządom, które ukończyły zadania Akcji "Przejrzysta Polska". Organizatorami Akcji były: Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. Organizatorzy uznali, że receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

      Zaproszenia do udziału w Akcji wysłano do wszystkich gmin i powiatów w Polsce. Do Akcji przystąpiło 775 samorządów. Samorządy przez prawie rok realizowały i sprawozdawały zestandaryzowane zadania. Nagrodzone zostały 403 urzędy gmin, miast i powiatów. Z przyjemnością informujemy, że wśród samorządów, które odebrały certyfikat znalazło się 13 jednostek z województwa podlaskiego (pełna lista nagrodzonych samorządów dostępna jest na stronie Akcji: www.przejrzystapolska.pl).  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, przypominając jednocześnie, że certyfikat to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec społeczności lokalnej.

  Wręczenie certyfikatów poprzedziła debata nt. samorządu terytorialnego w Polsce, w której uczestniczyli wicepremier Ludwik Dorn oraz poseł Platformy Obywatelskiej Jan Rokita. Ten ostatni gratulując laureatom powiedział: "Chcę wyrazić słowa wielkiego szacunku dla każdego z państwa, bo każdy, kto się tutaj znalazł, sam, z własnej inicjatywy albo z inicjatywy środowiska, w którym się obraca, zrobił coś, aby jego społeczność była bardziej przejrzysta, mniej skorumpowana i bardziej przyzwoita. To jest mądre, ważne i szlachetne. Każdy z państwa jest wzorem lokalnego lidera, lokalnego społecznika, wzorem lokalnego rządcy, lokalnej władzy. Każdy zadbał, by zerwać z tym fatalnym wizerunkiem władzy skorumpowanej, jaki ciąży na władzy publicznej w Polsce."

       Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Barbara Imiołczyk, zapowiedziała kontynuację akcji "Przejrzysta Polska" w 2006 roku. Mamy zatem nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy realizować kolejne zadania, mające na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę funkcjonowania samorządów w oczach mieszkańców.

Nagrodzone samorządy z województw podlaskiego:

Starostwo Powiatowe w Augustowie
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Łomży
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
Urząd Miejski w Szczuczynie
Urząd Gminy w Czyżach
Urząd Gminy w Gródku
Urząd Gminy w Łomży
Urząd Gminy w Małym Płocku
Urząd Gminy w Narewce
Urząd Gminy w Narwi
Urząd Gminy w Sokołach
Urząd Gminy w Sztabinie
 


 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]