Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

ZPORR działanie 2.5 "Wsparcie na starcie"- aktualności

                  

 

Konferencja Podsumowująca projekt "Wsparcie na starcie"

Katalog firm powstałych w ramach projektu


Podlaskie Centrum
FRDL

realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wsparcie na starcie

Projekt skierowany jest do osób planujących założenie działalności gospodarczej.

W projekcie biorą udział osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne oraz nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004.

W ramach projektu zakwalifikowani do niego uczestnicy otrzymali:

- wsparcie szkoleniowe,

- wsparcie doradcze,

- wsparcie finansowe.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Podlaskiego Centrum FRDL w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 26 (Pałac Lubomirskich, 2 piętro) lub pod numerem telefonu (0 85) 7321 788 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w części szkoleniowo
– doradczej projektu „Wsparcie na starcie” (pobierz plik)

Terminy szkoleń w ramach projektu „Wsparcie na starcie”:

22 października 2005
29 października 2005
5 listopada 2005
19 listopada 2005
3 grudnia 2005.

Wszystkie szkolenia odbywały się w Białymstoku w siedzibie Naukowej Organizacji Technicznej przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 2 w godzinach od 10.00 do 15.30.

Uczestnicy szkoleń otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

W ramach projektu nie były zwracane koszty dojazdów.

Zainteresowanych szczegółowymi dokumentami związanymi z realizacją Działania 2.5 ZPORR zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na stronach internetowych

www.zporr.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Wytyczne+do+Działania+2.5/

www.wrotapodlasia.pl

Jednocześnie informujemy, iż będziemy sukcesywnie zamieszczać dokumenty niezbędne w dalszej realizacji projektu:

1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego (Pobierz plik)

2. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Pobierz plik)

3. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (Pobierz plik)

4. Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Pobierz plik)

5. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (Pobierz plik)

6. Biznesplan (Pobierz plik)

 

Informacje dla Beneficjentów Ostatecznych

Zgodnie z „Ramowymi Wytycznymi dla beneficjentów i instytucji wdrażających ubiegających się o wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”

„Pomocy nie udziela się, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez Beneficjenta Ostatecznego Projektu jest:

1)      działalnością z sektora transportu oraz działalnością związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235. z 24.12.2002) (Załącznik nr XXVI oraz nr XXVII do Wytycznych),

2)      związana z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności,

3)      uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej”.

Beneficjent Ostateczny przed przystąpieniem do Projektu (po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych) powinien przedłożyć Beneficjentowi oświadczenie, że nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

W grudniu 2005 r. zakończył się etap szkoleniowo-doradczy (doradztwo podstawowe) projektu „Wsparcie na starcie”. W okresie od 22 października – do 3 grudnia 2005 r. zrealizowany został cykl szkoleń, których program obejmował następującą tematykę:

  • Formalności związane z otwarciem własnej firmy
  • Konstruowanie biznesplanu
  • Księgowość zlecić czy prowadzić?
  • Podstawy prawa pracy
  • Wizerunek firmy – marketing i promocja
     

W dniu 3 grudnia 2005 r. odbyło się podsumowanie cyklu szkoleniowego, Beneficjenci Ostateczni spełniający kryteria otrzymali zaświadczenia ukończenia szkoleń.

Uczestnicy projektu opracowali biznesplany i złożyli je do dnia
5 stycznia 2005 r. do godz. 15.00

w siedzibie biura projektu w Podlaskim Centrum FRDL w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 26. Komisja dokonała oceny i wyboru 20 najlepszych biznesplanów, które zarekomendowała do KOP-u. Zakwalifikowane osoby otrzymały wsparcie pomostowe i inwestycyjne.
 

Komunikat Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 20 stycznia 2006 r.

"Wsparcie na starcie"- promocja projektu

Bieżące informacje

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]