Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

ZPORR działanie 2.5 "Pomysł na biznes- wsparcie na starcie"

 

                  

 

POMYSŁ NA BIZNES – WSPARCIE NA STARCIE

Aktualności

 

Katalog firm powstałych w ramach projektu "Pomysł na biznes - wsparcie na starcie"

Konferencja podsumowująca projekt "Pomysł na biznes
- wsparcie na starcie" - 27 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT KOMISJI OCENY PROJEKTÓW II TURA

              

UWAGA !!!

               Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum informuje, że od dnia 06.07.2007 r. rozpoczęliśmy wypłacanie środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Jednocześnie informujemy, że od dnia 09.07.2007 r. rozpoczynamy wypłacanie środków  w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

KOMUNIKAT KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

         Wszystkie osoby, które złożyły dokumentację o jednorazową dotację inwestycyjną zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące kwestii związanych z: zasadami przekazywania dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego, rozliczaniem dotacji, opisywaniem rachunków. 
Spotkanie odbędzie się dnia 20 czerwca 2007 r. o godz. 15.00 w Restauracji "Dąbrówka" przy. ul. Warszawskiej 79.

KOMUNIKAT KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW Z DNIA 27 kwietnia 2007 r.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w II etapie projektu proszone są o zgłaszanie się do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum, w celu uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wsparcie pomostowe oraz dotację inwestycyjną.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w następującej liczbie:
-
3 kopie do wsparcia pomostowego
- 3 kopie do dotacji inwestycyjn

Uprzejmie informujemy, iż II termin składania wniosków o wsparcie pomostowe
i dotację inwestycyjną mija 06.06.2007 r.

Jednocześnie informujemy, iż I termin składania wniosków o wsparcie pomostowe
i dotację inwestycyjną miną 15.05.2007 r.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dotację inwestycyjną

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe - wykorzystanie środków

Informujemy, że  biznesplan (6 kopii), należy parafować na każdej stronie w prawym dolnym rogu

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzajacych dzień złożenia wniosku

Dane o pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiebiorcę), przed dniem 31 maja 2004 r

Oświadczenie dla osób, które będą płatnikami VAT

Oświadczenie dla osób, które nie będą płatnikami VAT

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum była realizatorem projektu: „Pomysł na biznes - wsparcie na starcie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt adresowany był do 60 osób (Beneficjentów Ostatecznych) nie zarejestrowanych jako bezrobotne oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Preferowane były następujące kategorie: (osoby pracujące z terenów wiejskich i miejskich, odchodzące z rolnictwa, zagrożone utratą zatrudnienia oraz młodzież/studenci do 25 roku życia). W projekcie nie mogły uczestniczyć osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r., nawet jeżeli spełniały kryteria określone dla Mikroprzedsiębiorcy. Obszarowo projekt obejmował województwo podlaskie i realizowany był w terminie 01.11.2006 r.
– 31. 01.2008 r.

Harmonogram realizacji projektu

Rekrutacja uczestników odbywała się w dniach: 4 - 28 grudnia 2006 r. Wyboru uczestników projektu dokonała Komisja powołana przez Podlaskie Centrum FRDL na podstawie złożonych formularzy, według kryteriów ustalonych w dokumentach programowych oraz w projekcie. Decydowały: interesujący pomysł na biznes, miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, wiek oraz miejsce zamieszkania).

Projekt prowadzony był dwuetapowo:

I. Etap:

 1. Cykl szkoleniowo – doradczy dla 60 Beneficjentów Ostatecznych zrekrutowanych do projektu  

  Cykl szkoleń będzie obejmował następujące tematy:

 • Rejestracja firmy – formalności związane z otwarciem własnej firmy, wymagane dokumenty
 • Monitoring i promocja firmy
 • Wymogi formalne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
 • Księgowość - zlecić czy prowadzić?
 • Konstruowanie biznesplanu - określanie ryzyka, czym powinien charakteryzować się pomysł na dobry biznes?

2.  Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia Indywidualnego Planu Działania i pracy nad biznesplanem.

Cykl szkoleń c.d.

 • Praktyczne aspekty konstruowania biznesplanu – pytania i odpowiedzi
 • Księgowość - zlecić czy prowadzić? – pytania i odpowiedzi

II. Etap:

 1. Konkurs biznesplanów – wybór 20 najlepszych, które zostaną nagrodzone dotacjami inwestycyjnymi w wysokości do 20.000 zł i 6-miesięcznym wsparciem pomostowym w wysokości 700 zł miesięcznie.
 1. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla 20 Beneficjentów Ostatecznych wyłonionych na podstawie konkursu biznesplanów (autorów najlepszych biznesplanów, które zostaną zatwierdzone przez KOP),

Ø       Wypłata jednorazowych dotacji inwestycyjnych – przyznanych 20 Beneficjentom Ostatecznym wyłonionym na podstawie konkursu biznesplanów, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa, finansujących tylko wydatki inwestycyjne w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 20 000 zł/osobę, oraz wsparcia pomostowego - w kwocie 700 zł/osobę przez 6 miesięcy.

 1. Doradztwo specjalistyczne

Ø       Doradztwo indywidualne - w formie konsultacji indywidualnych dla 20 mikroprzedsiębiorców zakwalifikowanych do II etapu.

Uwaga:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe objęte jest pomocą de minimis.

Każdy uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie powinien:

1)       zapoznać się z informacją o projekcie i zasadami uczestnictwa

2)       wypełnić ankietę rekrutacyjną i złożyć ją w siedzibie Fundacji (w terminie prowadzonej rekrutacji)

3)       przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy  (o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych)

Załączniki:
- zasady uczestnictwa w projekcie
- ankieta rekrutacyjna

 

Zakończyła się rekrutacja do projektu. Wyniki zostały ogłoszone dnia 15 stycznia 2007 r.
 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w części szkoleniowo - doradczej projektu "Pomysł na biznes - Wsparcie na starcie" (pobierz plik) 

Dokumenty niezbędne przy realizacji projektu: "Pomysł na biznes - wsparcie na starcie"

1. Biznesplan (pobierz plik)

2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (pobierz plik)

UWAGA!!!
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum informuje, że biznesplany należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2007 r., do godz. 15.00 w siedzibie biura FRDL - PC, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15 - 555 Białystok.

 • biznesplany należy złożyć w 4 egzemplarzach

 

II Spotkanie Informacyjne zaplanowane jest na 30 marca 2007 r. na godz. 15.00.
Odbędzie się ono w Restauracji "Dąbrówka"  przy ul. Warszawskiej 79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

uwaga
 

  Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]