Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

SPO RZL działanie 1.5

 

                                                                 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Podlaskie Centrum

PROFESJONALNY PRACOWNIK SOCJALNY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelarskie i restauracyjne polegające na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oraz noclegów (w tym sala wykładowa) 32 osobom podczas 4 trzydniowych sesji szkoleniowych w ramach projektu „Profesjonalny pracownik socjalny” podpisała dnia 02.10.2006 r umowę z Hotelem „Zbyszko” w Goniądzu.

Wartość zamówienia ustalono na  kwotę 43 520,00 zł.
 Znak zamówienia: PC/1.5EFS.06/ZP/02/2006

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum od marca 2006 r. Realizuje projekt z Działania 1.5 SPO RZL „Profesjonalny pracownik socjalny”. Projekt skierowany jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W projekcie udział bierze 30 pracowników socjalnych. Do tej pory zrealizowane zostały 4 trzydniowe sesje szkoleniowe na tematy:

 1. Pracownik socjalny jako animator działań w społeczności lokalnej- warsztaty z psychologami. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się podczas szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki pracy socjalnej z klientem indywidualnym, Rodin oraz ze środowiskiem, specyfiką pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zaznajomi się także ze sposobami radzenia sobie ze stresem oraz  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dokonana została także analiza konfliktów w relacjach z klientami.
 2. Praca metodą projektu- na tym szkoleniu podjęte zostały następujące zagadnienia:
  - Ocena i analiza potrzeb
  - Planowanie działań
  - Kampania promocyjna
  - Budżetowanie
  - Konstruowanie wniosków
 1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas szkolenia omawiane były tematy: animacja środowiskowa, identyfikacja problemów lokalnych, tworzenie świetlic oraz klubów integracji społecznej oraz tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poszukiwanie źródeł finansowych oraz wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. EFS dla pomocy społecznej- na tym szkoleniu omówione zostały działania i priorytety, uczestnicy poznali zasady przygotowania wniosków oraz tworzenia budżetu. Omówiona została także kwalifikowalność kosztów, stosowanie zatrudnienia subsydiowanego (prac interwencyjnych), staży  i przygotowania zawodowego. Dokonano omówienia działań towarzyszących oraz zasady działania spółdzielni socjalnych.

Efektem tych warsztatów będzie wypracowanie 5 gotowych wniosków do EFS. W okresie letnim uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z pomocy konsultantów, którzy doradzą, jak poprawnie przygotować wniosek.

Pozostałe szkolenia będą kontynuowane od października 2006 r., po ich zakończeniu- wiosną 2007 roku przewidziany jest wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć działające w Polsce Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne.

Ponadto efektem warsztatów będzie wydanie „Poradnika standardu usług socjalnych”. Wydawnictwo to ostanie przygotowane na podstawie wypracowanych w trakcie warsztatów standardów przez eksperta z dziedziny pracy socjalnej.

W dniach 16-20.04.2007 odbyła się wizyta studyjna dla uczestników projektu „Profesjonalny pracownik socjalny”, realizowanego od marca 2006 roku przez FRDL-PC. Projekt skierowany jest do pracowników socjalnych z województwa podlaskiego. Do tej pory uczestnicy projektu odbyli szkolenia z zakresu:

- animowania społeczności lokalnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym,
- pracy metodą projektów,
- aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Europejskiego Funduszu Społecznego w pomocy społecznej,
- standaryzacji usług pomocy społecznej,
- zarządzania cyklem projektu,
- prywatyzacji usług pomocy społecznej,
- prawa zamówień publicznych w pomocy społecznej.

W wyniku warsztatów oraz przy pomocy doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie funduszy strukturalnych uczestnicy stworzyli 5 gotowych projektów.
Projekt przewidywał także  5-dniową wizytę studyjną, która miała być zwieńczeniem wcześniej odbytego przez uczestników projektu cyklu szkoleniowego. Miała służyć zapoznaniu się pracowników socjalnych z woj. podlaskiego (beneficjentów projektu) z  dobrymi praktykami z innych regionów polski. Wybrane zostały więc takie instytucje, które zasłużyły się realizacją innowacyjnych, niekonwencjonalnych projektów i inicjatyw oraz działań akcyjnych z dziedziny pomocy społecznej. Odwiedzane były zarówno ośrodki małe z małych miejscowości (Lubawa, Tczew), jak i duże instytucje miejskie (Gdańsk, Warszawa).
Uczestnicy wykazywali w drodze powrotnej ogromne zadowolenie z przebytej wizyty, jak również zdobycie nowych doświadczeń, poznanie sposobu działania instytucji zajmujących się pomocą społeczną w sposób niekonwencjonalny.
W ramach projektu planujemy zorganizowanie dodatkowego wsparcia dla uczestników projektu w postaci jednodniowych warsztatów motywacyjnych, które poprowadzą psychologowie.

Zakończenie projektu nastąpi 31 maja 2007 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, Ośrodek Opiekuńczy

Tczew, 18 kwietnia 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostało zamówienie publiczne trybem Zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Wartość zamówienia: 87.040,00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]