Galeria zdjęć
     
   
 

 

 

POPT

Projekt realizowany w ramach programu Transition Facility 2004
Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii

na poziomie lokalnym (PL2004/016-829.05.01.02),
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP.

Szanowni Państwo,

Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Galeria "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym"

Podręczniki dla samorządów i społeczności lokalnych


Rozstrzygniecie konkursu na najlepsze Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach projektu: "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym"

Forum Koordynatorów i realizatorów gminnych programów przeciwdziałania narkomanii

Forum ekspertów ds. informacji o narkotykach i narkomanii 
z założenia Forum ma skupiać specjalistów posiadających wiedzę z zakresu problemu narkomanii
i narkotyków. Forum ma spełniać min. funkcje doradczą wobec Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które ma koordynować działania i sprawować opiekę nad Forum. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w tym przedsięwzięciu proszone są o pobranie formularza aplikacyjnego i przesłanie go do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum w Białymstoku. Na zgłoszenia oczekujemy do końca września 2007 r. Zebrane formularze będą sukcesywnie przesłane do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Formularz aplikacyjny do pobrania

Październik był miesiącem kończącym projekt "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym".
Dnia
2 października 2007 r. w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt. W trakcie uroczystości gminom, które przesłały opracowane przez siebie gminne programy przeciwdziałania narkomanii do oceny konkursowej rozdano pamiątkowe statuetki.
Warto podkreślić, że konkurs cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród gmin, biorących udział w projekcie, co przełożyło się na 333 zgłoszone programy, z czego 18 nadesłano z woj. podlaskiego. Konkurencja była ogromna, więc tym bardziej cieszy fakt, .że wśród laureatów znalazła się gmina wiejska – Augustów. Nagrodą był 4-dniowy wyjazd studyjny do Barcelony. Reprezentantką woj. podlaskiego była Pani Maria Dytkowska pełniąca rolę Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Augustów. Kolejnym, jakże istotnym założeniem projektu było wydanie podręcznika, pomocnego w tworzeniu programów przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik powstał w oparciu o szkolenia oraz konsultacje realizowane w trakcie projektu. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej postanowiła, że każdy Urząd Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe w całym kraju otrzymają bezpłatnie po 3 egzemplarze. Mamy ogromną nadzieję, że otrzymane materiały zostaną przekazane zgodnie z ich przeznaczeniem osobom, które w danej gminie zajmują się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom

Warto zaznaczyć, że w ramach projektu w woj. podlaskim przeszkolone zostały 32 gminy z tego 6 gmin miejskich, 14 miejsko - wiejskich i 12 wiejskich. Ogółem wiedzę z zakresu tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii zdobyły 102 osoby.

Kilka słów o projekcie !!!
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w lipcu 2006 r. rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu pt: „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”.
Realizowany było on do października 2007 r.

Celem projektu było:

  • Zbudowanie szerokiej koalicji złożonej ze wszystkich głównych partnerów społecznych do podejmowania działań zapobiegających zjawisku narkomanii.
  • Zmobilizowanie społeczności lokalnych do wzięcia odpowiedzialności za zapobieganie problemowi narkotyków.
  • Przygotowanie zarysu zmian prawnych skierowanych na wspieranie społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia dla 780 jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju. Ogółem szkolenia objęły 2500 osób, dla których zaproponowano 1000 dni szkoleń stacjonarnych i 220 dni szkoleń na odległość.

Naszym celem była pomoc gminom w stworzeniu lub aktualizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zgodnie ze standardami przyjętymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz stosownymi regulacjami prawnymi. Ponadto w ramach projektu gminom zostało udzielone wsparcie szkoleniowe oraz doradcze.
 

W projekcie brały udział 3 osobowe zespoły z każdej gminy. Zespół z założenia składał się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, placówek oświatowych, policji, lokalnych organizacji pozarządowych i przedstawicieli Kościoła. Wśród tych osób musiała znajdować się 1 osoba z urzędu miasta (gminy miejskie), urzędu miasta i gminy (gminy miejsko-wiejskie) oraz 2 osoby z innych instytucji.
Za rekrutację uczestników na poziomie gminy odpowiadała osoba wydelegowana przez prezydenta, burmistrza.

Każdy zespół brał udział w 8 dniowym cyklu szkoleniowym (3 dni, 3 dni, 2 dni; jedno szkolenie w miesiącu przez 3 kolejne miesiące). Pomiędzy sesjami szkoleniowymi zespoły miały możliwość korzystania ze wsparcia w postaci wizyty trenera we własnej gminie oraz wsparcia na odległość (kontakt e-mailowy).
Na zakończenie 8-dniowego cyklu szkoleniowego, każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający udział w projekcie
 

W ramach projektu uczestnikom zapewniliśmy pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia. Instytucje delegujące finansowały koszt dojazdu uczestników na miejsce szkolenia.

Materiały do pobrania:

Broszura informacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Jak budować gminne programy przeciwdziałania narkomanii - artykuł Janusza Sierosławskiego 1

Jak budować gminne programy przeciwdziałania narkomanii - artykuł Janusza Sierosławskiego 2

Jak budować gminne programy przeciwdziałania narkomanii - artykuł Janusza Sierosławskiego 3

Informacje dotyczące projektu można również uzyskać pod adresem:
http://www.frdl.org.pl/main/przeciwdz_narkomanii.htm
 

Koordynatorem lokalnym w województwie Podlaskim jest Krzysztof Luty

tel:085 732 17 88

e-mail: biuro.bialystok@frdl.org.pl

 

Beneficjentem projektu, realizowanego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jest
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]