Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Zmieniaj siebie- Bądź aktywny"

 

 

"Zmieniaj siebie – Bądź aktywny"


 

REKRUTACJA
ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI


Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 31.05.2015 r.

Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca maja 2015 r. grupy 50 osób (minimum 30 Kobiet) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci:
Osoby niezatrudnione, zatrudnione*, w wieku 15-30 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
*do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 
Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
• osoby w wieku 15-24 lata (min. 63% uczestników projektu),
• osoby zamieszkujące powiaty: kolneński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki, moniecki (min. 50% uczestników projektu).

Działania: 

1. Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym i zawodowym:

- Grupowe wsparcie psychologiczne (2 dni x 5h/gr.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, cel: motywacja i integracja UP
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (1h/os./m-c) - obowiązkowe przez okres 6 m-cy* (podczas realizacji szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych) dla wszystkich UP
*uczestnicy projektu, którzy nie zostaną skierowani na staże zaw. skorzystają z całości wsparcia w miesiącu zamykającym ich udział w projekcie (tj. w ostatnim m-cu szkolenia zaw., zrealizowane wówczas zostaną 4h wsparcia/os.), cel: uzupełnienie wsparcia grupowego, utrzymanie stałej motywacji, wspieranie w podejmowaniu pozytywnych zmian
- Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h/gr) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, tematyka: komunikacja interpersonalna, instytucje i warunki panujące na rynku pracy, pisanie CV i LM, poszukiwanie pracy
- Indywidualne doradztwo zawodowe (3h/os.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, cel: Konstruowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), doskonalenie samooceny, ułatwienie podjęcia decyzji zw. z planowaniem kariery zaw.

2. Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe do wyboru dla każdego uczestnika projektu, 1 z 7 zaproponowanych: 
- Magazynier 432103 z obsługą wózka jezdniowego
- Sprzedawca w stacji paliw 524502 z modułem obsługa kasy fiskalnej, fakturowanie oraz napełnianie zbiorników LPG
- Pozostali pracownicy obsługi biurowej 411090 z modułem obsługa kadry i płace 
- Sprzedawca 522301 z modułem obsługa kasy fiskalnej
- Pomoc kuchenna 941201 z modułem dekorowanie potraw
- Betoniarz-zbrojarz 711402
- Przedstawiciel handlowy 332203

3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy

Udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych i pośrednictwie pracy – dla 30 uczestników projektu z najwyższą frekwencją na zajęciach, najwyższymi ocenami z egzaminów zawodowych, zaangażowanych w projekt i wykazujących aktywność w poszukiwaniu pracy, z pozytywną opinią psychologa i doradców zawodowych.

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 749-91-55

Zespół projektowy:
Koordynator – Urszula Szczesiul – uszczesiul@frdl.bialystok.pl
Asystent koordynatora – Halina Błaszczyk- hblaszczyk@frdl.bialystok.pl
Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Barbara Łapińska - blapinska@frdl.bialystok.pl

 


Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 


 

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel. 85 732-17-88
     85 732-09-09
fax 85 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]