Galeria zdjęć
 

 

 

Więcej umiemy - lepiej pomagamy

 

                        

 

Z dniem 31.03.2009 r. Podlaskie Centrum FRDL w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zakończyło realizację projektu "Więcej umiemy - lepiej pomagamy. program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie"

Czas realizacji projektu: 01.05.2008 r. - 31.03.2009 r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie
Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu było merytoryczne przygotowanie osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ich społecznościach lokalnych do realizacji indywidualnych i samodzielnych zadań z zakresu wdrażania nowych form i metod wsparcia środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:
-
podwyższenie umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- tworzenie i rozbudowa centrów aktywizacji lokalnej i animacji lokalnej,
- promowanie nowych metod pracy środowiskowej.

Beneficjenci projektu
Beneficjentami Ostatecznymi projektu byli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów woj. podlaskiego. (łącznie 20 os. - lista podstawowa, 10 os. - lista rezerwowa)

Uszczegółowienie:
przedstawiciele szkolnictwa (szkoły podstawowe i gimnazja) -
8 osób,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego - 11 osób,
organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej - 1 osoba.

Działania:
Szkolenia (czerwiec - grudzień 2008 r.)

- "Ja jako animator" - szkolenie 2 - dniowe, mające na celu określenie predyspozycji osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym, przedstawienie idei animacji społecznej, pracy w społecznościach lokalnych (12 - 13.06.2008 r.),
- "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" - szkolenie 2 - dniowe mające na celu naukę metod pracy z rodziną dysfunkcyjną (7 - 8.08.2008 r.),
- "Pozyskiwanie środków na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu - EFS i inne źródła finansowe. Nauka pisania projektów" - szkolenie 2 - dniowe (9 - 10.10.2008 r.)
- "Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym" - szkolenie 2 - dniowe (8 - 9.12.2008 r.)

Wizyty studyjne (dobre praktyki. lipiec - listopad 2008 r.) 
- Wizyta studyjna 1 - dniowa w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku - pokazanie specyfiki pracy z trudną młodzieżą w ośrodku półotwartym (3.07.2008 r.),
- Wizyta studyjna 1 - dniowa w Świetlicy socjoterapeutycznej "KLANZOWISKO" w Białymstoku - pokazanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną (12.09.2008 r.),
- Wizyta studyjna 1 - dniowa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - pokazanie nowych form wsparcia oraz pracy z osobami dorosłymi, w tym z osobami upośledzonymi ruchowo i umysłowo (14.11.2008 r.)

Baza szkoleniowa:
Centrum Konferencyjno - Bankietowe "Knieja" w Supraślu (2 dni),
Pensjonat "Zdrojówka" w Horodnianach (2 dni).        
 

Rezultaty:
-
20 osób ukończyło cykl szkoleniowy i zdobyło certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę (przeprowadzono cykl składający się z 64 godzin szkoleniowych i 3 jednodniowych wizyt studyjnych),
- 20 osób zdobyło wiedzę z zakresu animacji lokalnej,
- 20 osób zdobyło wiedzę odnośnie metod pracy z rodziną dysfunkcyjną,
- 20 osób zdobyło wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu,
- 20 osób zdobyło wiedzę z zakresu technik i sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Rezultat miękki projektu:
podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jednocześnie w znacznym stopniu wzrośnie jakość świadczonych usług w miejscu pracy Beneficjentów.     

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu "Więcej umiemy - lepiej pomagamy. program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie"

Galeria zdjęć

Rekrutacja

W ramach projektu: "Więcej umiemy - lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie", do dnia 28 maja 2008 r. wpłynęły 123 kwestionariusze aplikacyjne. Komisja Rekrutacyjna po długich obradach zakwalifikowała 20 osób na listę podstawową (pobierz plik) oraz 10 na listę rezerwową (pobierz plik).
               

Lista podstawowa (pobierz plik)

Lista rezerwowa (pobierz plik)

Wszystkie szkolenia oraz wizyty studyjne, realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Instytucje delegujące pokrywały jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

TV Białystok - www.tvbialystok.pl

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze projektu:

Koordynator projektu - Krzysztof Luty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15 - 555 Białystok
tel.  (85) 732 17 88,
e-mailem:
kluty@frdl.bialystok.pl, frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

          Biuro FRDL
- Podlaskie Centrum

 ul. Dojlidy Fabryczne 26
       15-555 Białystok
 tel. (085) 732-17-88
       (085) 732-09-09
 fax (085) 732-94-84
    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]