Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Zatrudnienie metodą na wykluczenie"

 

 

"Zatrudnienie metodą na wykluczenie"

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.10.2010r. - 30.11.2011r. 

Zasięg terytorialny: województwo podlaskie

Projekt "Zatrudnienie metodą na wykluczenie" skierowany jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Projekt jest odpowiedzią na wyraźnie dostrzegalny w województwie podlaskim, utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, zagrożenie ubóstwem gł. na obszarach wiejskich, postępująca dezintegracja osób uzależnionych (alkoholizm, narkomania), występowanie wielu barier organizacyjnych, psychologicznych i społecznych, z którymi borykają się os. niepełnosprawne oraz problem wykluczenia os. z grup szczególnego ryzyka ze względu na ich negatywny wizerunek społeczny (np. więźniowie).

 

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupę docelową projektu stanowi 100 osób spełniających wymogi projektu, które uzyskają umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zdobędą umiejętności praktyczne przydatne w miejscu pracy oraz wiedzę na temat możliwości aktywnego poruszania się na rynku pracy.

działania projektu będą realizowane na terenie woj. podlaskiego, wśród  44 gmin określonych jako te, na terenie których liczba os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu b jest wyższa niż średnia liczba os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu b na terenie woj. podlaskiego (zgodnie z danymi MPIPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej-pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2009 r.).

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

      Szkolenie motywacyjno-integracyjne oraz grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne

        Warsztaty grupowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe

        Grupowe i indywidualne poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia

          Szkolenie językowe (angielski, niemiecki, rosyjski)

          Szkolenie komputerowe

        Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

      Szkolenia zawodowe (Wizaż i stylizacja, Masaż sportowo-leczniczy, Bukieciarz, Sprzedawca,    Magazynier z obsługą wózków widłowych, Podstawy kadr i płac, Barman-kelner, Opiekunka osób starszych, Pracownik obsługi biurowej)

        Staże zawodowe

 

 

          

 

UWAGA!!!!!

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zawodowym w ramach projektu - pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-01 poszukuje firmy/instytucji do przeprowadzenia szkoleń zawodowych - pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-01 poszukuje osób do poprowadzenia szkolenia komputerowego- pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-01 poszukuje firmy do przeprowadzenia szkoleń językowych -  drugie zapytanie - pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-01 poszukuje firmy do przeprowadzenia szkoleń językowych - pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-00 poszukuje psychologów - pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-00 poszukuje osób na doradców zawodowych - pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-00 poszukuje firmy/instytucji do przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa z zakresu zdrowego żywienia- pobierz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „Zatrudnienie metodą na wykluczenie” o numerze umowy UDA-POKL.07.02.01-20-143/10-00 poszukuje osób na członków komisji rekrutacyjnej (psychologów i doradców zawodowych) - pobierz

 

REKRUTACJA

UWAGA!!!

Szanowni Państwo w związku z niewystarczająca liczbą zgłoszeń do udziału w projekcie - przedłużamy rekrutację do 10 stycznia 2011 r. w powiecie ZAMBROWSKIM, powiecie SOKÓLSKIM, powiecie BIAŁOSTOCKIM (m. Czarna Białostocka, m. Wasilków).

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie "ZATRUDNIENIE METODĄ NA WYKLUCZENIE"

Wypełnij formularz, prześlij do FRDL - Podlaskie Centrum i weź udział w Projekcie.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 19 listopada 2010 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI. 

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:

PIERWSZY ETAP:

Do 19 listopada 2010 r. przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie.

DRUGI ETAP:

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami  - do 17 grudnia 2010 r.

TRZECI ETAP:

Ogłoszenie wyników rekrutacji: wyłonienie grupy podstawowej Uczestników projektu (100 osób w tym 55 kobiet

i 45 mężczyzn) oraz grupy rezerwowej (60 osób w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn) - do 23 grudnia 2010 r.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie należy dostarczyć w 1 egzemplarzu osobiście lub pocztą na adres:

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

ul. Dojlidy Fabryczne 26

15 - 555 Białystok

lub faxem: (85) 732 94 84

 

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego faxem należy obowiązkowo dostarczyć lub przesłać pocztą także jego oryginał.

Biuro projektu jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin:

powiat augustowski: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska;

powiat białostocki: Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów;

powiat bielski: Bielsk Podlaski;

powiat grajewski: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn;

powiat hajnowski: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka;

powiat kolneński: Mały Płock, Stawiski, Turośl;

powiat łomżyński: Jedwabne, Zbójna;

powiat moniecki: Goniądz, Knyszyn;

powiat sejneński: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny;

powiat siemiatycki: Milejczyce, Nurzec - Stacja, Siemiatycze;

powiat sokólski: Krynki, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo;

powiat suwalski: Filipów, Przerośl;

powiat zambrowski: Rutki, Zambrów,

którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym z powodu:

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. bezrobocia

 5. niepełnosprawności,

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 7. przemocy w rodzinie

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i zasad udziału w projekcie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

 

Biuro projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
tel. 85 732 17 88

Koordynator projektu- Marta Siemieniuk - msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora projektu ds. kształcenie i promocji - Gabriela Radulska - gradulska@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora projektu ds. administracyjnych - Katarzyna Świętochowska - kswietochowska@frdl.bialystok.pl

 


 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]