Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów wiejskich i miejsko-wiejskich

 

                                     

"Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich"

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich skierowany jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Gminy funkcjonują najbliżej obywateli zaspokajając potrzeby społeczności lokalnych. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie spośród ogółu JST mają dużo mniejszy potencjał administracyjny niż jednostki miejskie a możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników są w dużej mierze ograniczone przez środki finansowe.

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów.
Projekt skierowany jest do tych urzędów, które same dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Grupę docelową projektu stanowi 170 urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski – kadra zarządzająca tych urzędów oraz pracownicy.

Działania projektowe obejmować będą:

- pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych w urzędach, która przyczyni się do lepszego dopasowania programu szkoleniowego oraz doradztwa do rzeczywistych potrzeb urzędów – konsultanci projektu opracują dla każdej
z gmin raport zawierający uzgodnione z gminami kluczowe obszary szkoleniowe oraz najistotniejsze zagadnienia merytoryczne w tych obszarach
- opracowanie przez ekspertów przy wsparciu specjalisty ds. metodologii szkoleń materiałów do realizowanych szkoleń
- przeprowadzenie szkoleń ogólnych dla kadry zarządzającej nt. zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, po 2 osoby z kadry zarządzającej ze 170 gmin
- przeprowadzenie szkoleń ogólnych dla pracowników urzędów, podnoszących sprawność wykonywania zadań (KPA oraz archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów), około 5 950 osób
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników urzędów, podnoszących poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy (informatyzacja usług /e-urząd/, zarządzanie projektami, projektami tym finansowanymi z UE, profesjonalna obsługa klienta urzędu, kontrola wewnętrzna i audyt), około 1 360 osób
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dla urzędów i uczestników szkoleń, 30 godz. doradztwa na każdy ze 170 urzędów.

Projekt zakończy Konferencja podsumowująca


Koordynator regionalny projektu

Justyna Frankowska
e-mail: jfrankowska@frdl.bialystok.pl
tel. 85 749-91-55, 85 732-17-88

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]