Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Projekty realizowane przez Podlaskie Centrum FRDL

Projekty realizowane:

  1. Staż i praktyka dla teoretyka
  2. Zmieniaj siebie – bądź aktywny
  3. Przez integrację do zatrudnienia
  4. Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju.
  5. Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej
  6. Polskie doświdczenia dla ukraińskiech przemian

Projekty zrealizowane:

1. „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego”.

2. „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

3. „Wzoruj się na najlepszych dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

4. „Szkolenia Generalne”

5. „Szkolenie generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej”

6. „Szkolenia generalne i specjalistyczne -wyższy i średni szczebel zarządzania”

7. Forum Przejrzystej Polski – nowa edycja Programu „Przejrzysta Polska”

8. „Telepraca. Ogólnopolski projekt promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”

9. ROSzEFS

10. SOE

10 . „Profesjonalny pracownik socjalny” – SPO RZL Działanie 1.5

11. „Odnaleźć siebie” SPO RZL Działanie 1.5

12. „Powrót do przyszłości”SPO RZL Działanie 1.5

13. „Ewaluacja programów i projektów społecznych”SPO RZL Działanie 1.1

14. „Wsparcie na starcie” ZPORR Działanie 2.5

15. „Pomysł na biznes- wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5

16. „Wzoruj się na najlepszych – bank danych dobrych praktyk. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce”

17. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” 

18. „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”

19. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku

20. Więcej umiemy – lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie

21. Program „Przejrzysta Polska”

22. „Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” 

23. „Nowe kwalifikacje receptą na lesze życie” 

24. „Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych” Kontynuacja Akcji Społecznej Przejrzysta Polska

25. „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej”

26. „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kard urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich” 

27. „Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja” 

28. „AKADEMIA WIEDZY”

29. „Zatrudnienie metodą na wykluczenie”

30. „Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego”

31. „Bądź aktywny – To Twój Czas”

32 „Twój czas – Twoja przyszłość”

33. „Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”

34. Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”

35. Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

36. Projekt „Naprzeciw nowym horyzontom”

37. Projekt „Projekt „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”

38. Projekt „Zmieniaj siebie – bądź aktywny”

39. Projekt Projekt „Niewykluczeni -bo aktywni 50+”

40. Projekt „Od pomysłu do sukcesu”

41. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

42. Wspólne działanie-wspólne korzyści- Program RITA

 

 

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net