Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Projekty realizowane przez Podlaskie Centrum FRDL

Projekty realizowane:

 1. Staż i praktyka dla teoretyka
 2. Zmieniaj siebie – bądź aktywny
 3. Przez integrację do zatrudnienia
 4. Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju.
 5. Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej
 6. Polskie doświadczenia dla ukraińskiech przemian
 7. Lepszy start
 8. Aktywność lokalna kluczem do sukcesu
 9. Radziłów aktywny lokalnie
 10. (Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej
 11. Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych słuźb planistycznych

Projekty zrealizowane:

1. „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego”.

2. „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

3. „Wzoruj się na najlepszych dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

4. „Szkolenia Generalne”

5. „Szkolenie generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej”

6. „Szkolenia generalne i specjalistyczne -wyższy i średni szczebel zarządzania”

7. Forum Przejrzystej Polski – nowa edycja Programu „Przejrzysta Polska”

8. „Telepraca. Ogólnopolski projekt promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”

9. ROSzEFS

10. SOE

10 . „Profesjonalny pracownik socjalny” – SPO RZL Działanie 1.5

11. „Odnaleźć siebie” SPO RZL Działanie 1.5

12. „Powrót do przyszłości”SPO RZL Działanie 1.5

13. „Ewaluacja programów i projektów społecznych”SPO RZL Działanie 1.1

14. „Wsparcie na starcie” ZPORR Działanie 2.5

15. „Pomysł na biznes- wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5

16. „Wzoruj się na najlepszych – bank danych dobrych praktyk. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce”

17. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” 

18. „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”

19. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku

20. Więcej umiemy – lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie

21. Program „Przejrzysta Polska”

22. „Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” 

23. „Nowe kwalifikacje receptą na lesze życie” 

24. „Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych” Kontynuacja Akcji Społecznej Przejrzysta Polska

25. „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej”

26. „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kard urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich” 

27. „Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja” 

28. „AKADEMIA WIEDZY”

29. „Zatrudnienie metodą na wykluczenie”

30. „Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego”

31. „Bądź aktywny – To Twój Czas”

32 „Twój czas – Twoja przyszłość”

33. „Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”

34. Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”

35. Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

36. Projekt „Naprzeciw nowym horyzontom”

37. Projekt „Projekt „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”

38. Projekt „Zmieniaj siebie – bądź aktywny”

39. Projekt Projekt „Niewykluczeni -bo aktywni 50+”

40. Projekt „Od pomysłu do sukcesu”

41. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

42. Wspólne działanie-wspólne korzyści- Program RITA

 

 

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net