Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

„Zmieniaj siebie – Bądź aktywny”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu:01.01.2014 r. - 31.05.2015 r.

Zasięg terytorialny:woj. podlaskie

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca maja 2015 r. grupy 50 osób (minimum 30 Kobiet) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci:
Osoby niezatrudnione, zatrudnione*, w wieku 15-30 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
*do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
• osoby w wieku 15-24 lata (min. 63% uczestników projektu),
• osoby zamieszkujące powiaty: kolneński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki, moniecki (min. 50% uczestników projektu).

Działania:
1. Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym i zawodowym:

- Grupowe wsparcie psychologiczne (2 dni x 5h dyd./gr.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, cel: motywacja i integracja UP
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (6h zegarowe/os./m-c) - obowiązkowe dla wszystkich UP, cel: uzupełnienie wsparcia grupowego, utrzymanie stałej motywacji, wspieranie w podejmowaniu pozytywnych zmian
- Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h dyd./gr) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, tematyka: komunikacja interpersonalna, instytucje i warunki panujące na rynku pracy, pisanie CV i LM, poszukiwanie pracy
- Indywidualne doradztwo zawodowe (3h zegarowe/os.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu, cel: Konstruowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), doskonalenie samooceny, ułatwienie podjęcia decyzji zw. z planowaniem kariery zaw.

2. Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe do wyboru dla każdego uczestnika projektu, 1 z 7 zaproponowanych:
- Magazynier 432103 z obsługą wózka jezdniowego
- Sprzedawca w stacji paliw 524502 z modułem obsługa kasy fiskalnej, fakturowanie oraz napełnianie zbiorników LPG
- Pozostali pracownicy obsługi biurowej 411090 z modułem obsługa kadry i płace
- Sprzedawca 522301 z modułem obsługa kasy fiskalnej
- Pomoc kuchenna 941201 z modułem dekorowanie potraw
- Betoniarz-zbrojarz 711402
- Przedstawiciel handlowy 332203

3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy

Udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych i pośrednictwie pracy – dla 30 uczestników projektu z najwyższą frekwencją na zajęciach, najwyższymi ocenami z egzaminów zawodowych, zaangażowanych w projekt i wykazujących aktywność w poszukiwaniu pracy, z pozytywną opinią psychologa i doradców zawodowych.

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 749-91-55

Zespół projektowy:
Koordynator – Urszula Szczesiul – uszczesiul@frdl.bialystok.pl
Asystent koordynatora – Agnieszka Lipińska - alipinska@frdl.bialystok.pl
Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Barbara Łapińska - blapinska@frdl.bialystok.pl

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net