Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 28 lutego 2015

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest liderem projektu oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl

Partnerstwo:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze we współpracy ze wszystkimi ośrodkami regionalnymi FRDL, jako partner w projekcie odpowiedzialna jest m.in. za przeprowadzenie sondaży jakościowych oraz działań szkoleniowych i warsztatowych. Realizację tych działań przez cały okres realizacji projektu wspierać będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Społeczny Komitet Doradczy.

Projekt skierowany jest głównie do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników z co najmniej 1034 szkół z całej Polski.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami.

Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie modelowych rozwiązań w zakresie działania rad rodziców, rad szkół oraz samorządów uczniowskich. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji i sondaży jakościowych, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Działania:

W ramach projektu zrekrutowani wcześniej uczestnicy – po 6 przedstawicieli każdej ze szkół (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) i przedszkoli (prace w tzw. „4” – bez udziału dzieci) wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach. Uruchomione zostaną również internetowe portale edukacyjne dla uczniów, utrwalające wiedzę i nabyte podczas szkoleń i warsztatów umiejętności. W ramach projektu zaplanowano także organizację dwóch ogólnopolskich konferencji: otwierającej, prezentującej założenia projektu i podsumowującej jego efekty oraz publikację raportu upowszechniającego.

 

REKRUTACJA TRWA!

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na oficjalnej stronie projektu pod adresemwww.szkolawspolpracy.pl  

Kierownictwo projektu:

Witold Monkiewicz – Kierownik Projektu – tel. (22) 322 84 19, e-mail: wmon@frdl.org.pl
dr Olga Napiontek – Kierownik Merytoryczny – tel. (22) 827 52 49,
e-mail: olga.napiontek@civispolonus.org.pl – (preferowany kontakt e-mail)
Agnieszka Jędrych – Kierownik ds. Logistyki – tel. (22) 351 93 16, e-mail: agnieszka.jedrych@frdl.org.pl
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu: 8 423 995,24 PLN

 

Więcej informacji można uzyskać w regionalnym biurze projektu:

osobiście:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
ul. Ks. S. Suchowolca 6, 15 – 567Białystok

telefonicznie: 
(85) 749 91 58

e-mailem:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Zespół projektowy:

Krzysztof Motyka – kmotyka@frdl.bialystok.pl

Urszula Szczesiul – uszczesiul@frdl.bialystok.pl

Serdecznie zapraszamy na strony:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  – www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net