Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum realizuje projekt pt. „Od pomysłu do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Czas realizacji projektu: 01.09.2013r. - 30.06.2015r.

Obszar realizacji projektu: powiat m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca czerwca 2015 r., grupy 90 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar podregionu białostockiego.

Uczestnicy projektu:

Osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie podregionu białostockiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności:

- osoby zamieszkujące tereny wiejskie;

- osoby niepełnosprawne;

- osoby do 30 roku życia;

- osoby w wieku 50-64 lata;

W ramach projektu oferujemy:

- udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym

- udział w szkoleniach (wszystkie szkolenia oraz doradztwo indywidualne i grupowe, realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

- wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej .

- wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok

II piętro, pokój 41

lub pod numerem telefonu:

85 749-91-57

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Marlena Dojlidko- mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej – Barbara Łapińska – blapinska@frdl.bialystok.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net