Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Projekt „Niewykluczeni -bo aktywni 50+”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca maja 2015 r. grupy 50 osób zamieszkujących obszar woj podlaskiego.

Beneficjenci:
Osoby niezatrudnione, zatrudnione*, w wieku powyżej 50 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
*do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
• osoby zamieszkujące powiaty: kolneński, hajnowski i białostocki (min. 50% uczestników projektu).

Działania:

1. Wsparcie motywacyjne z modułem zawodowym i psychologicznym

I. Wsparcie zawodowe indywidualne i grupowe :
– Indywidualne doradztwo zawodowe (5h/os.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
– Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h/gr) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu

II. Wsparcie psychologiczne grupowe i  indywidualne:
– Grupowe szkolenie motywacyjno – integracyjne  (3 dni x 5h/gr.- 2 dni na początku realizacji zad./wsparcia (integracja i wprowadzenie) i 1 dzień podsumowujący cały cykl-na koniec realizacji szkolenia zawodowego)) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
– Indywidualne wsparcie psychologiczne (2h/os.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu

2. Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe do wyboru dla każdego uczestnika projektu, 1 z 6 zaproponowanych:
– Opiekun osoby starszej z modułem masażu;
– Sprzątaczka biurowa z modułem obsługa maszyn sprzątających;
– Sprzedawca w branży spożywczej z modułem obsługa kasy fiskalnej;
– Pracownik ochrony fizycznej I stopnia;
– Spawacz metodą MAG;
– Monter ociepleń budynków z modułem montaż rusztowań.

3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy

Udział w 4 miesięcznych stażach zawodowych – dla 40 uczestników projektu z najwyższą frekwencją na zajęciach, najwyższymi ocenami z egzaminów zawodowych, zaangażowanych w projekt i wykazujących aktywność w poszukiwaniu pracy, z pozytywną opinią psychologa i doradców zawodowych.

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 749-91-55

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl
Asystent koordynatora – Agnieszka Lipińska – alipinska@frdl.bialystok.pl
Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Wojciech Rzepecki – wrzepecki@frdl.bialystok.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net