Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Projekt „NAPRZECIW NOWYM HORYZONTOM” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Termin realizacji: 01.09.2013 r.-31.01.2015 r. (17 m-cy)

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca stycznia 2015 roku efektywnego funkcjonowania na pozarolniczym rynku pracy 100 mężczyzn zamieszkujących obszar województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chcących odejść z rolnictwa poprzez szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Uczestnikiem Projektu może być osoba (mężczyzna) zamieszkująca obszar województwa podlaskiego, która jest rolnikiem (ubezpieczonym w KRUS) lub domownikiem rolnika*, która deklaruje chęć odejścia z rolnictwa i podjęcie zatrudnienia w obszarze pozarolniczym.

*Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami) przez:

1) rolnika – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

2) domownika – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub za-mieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

W ramach projektu przewiduje się udział 100 osób spełniające ww. wymogi.

Działania:

 • 1.Warsztaty z zakresu motywacji i adaptacyjności do zmian - 16h/gr. (obowiązkowe dla wszystkich)
 • 2.Warsztaty aktywnych form poszukiwania pracy i autoprezentacji - 24h/gr. (obowiązkowe dla wszystkich)
 • 3.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ukierunkowanymi na wybór odpowiedniego zawodu (i opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (IPD) - 2h/os. (obowiązkowe dla wszystkich)
 • 4.Szkolenie z języka angielskiego (konwersacje związane z miejscem pracy) – 60h/gr. (obowiązkowe dla wszystkich)
 • 5.Szkolenia zawodowe (do wyboru):
 • Kurs prawa jazdy kat. C
 • Kurs prawa jazdy kat. C + E
 • Kurs prawa jazdy kat. D
 • Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej na przewóz towarów (w tym łącznie z kursami prawa jazdy kat. C i C+E)
 • Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej na przewóz osób (w tym łącznie z kursem prawa jazdy kat. D)
 • Kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) – kursy podstawowy i specjalistyczne (w tym łącznie z kursami prawa jazdy kat. C i C+E)
 • Kurs na operatora walca drogowego
 • Kurs na operatora koparko-ładowarki

W ramach szkoleń zawodowych opłacone będą badania lekarskie oraz jeden egzamin zewnętrzny (jedno podejście).

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu będą realizowane możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy zostaną utworzone grupy składające się z uczestników zamieszkujących różne powiaty, przewiduje się zwrot uczestnikom kosztów dojazdu na szkolenia.

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrumul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu:

85 749-91-56
lub
85 732-17-88

Zespół projektowy:

Koordynator - Krzysztof Motyka – kmotyka@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Barbara Szajkowska - bszajkowska@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Halina Błaszczyk - hblaszczyk@frdl.bialystok.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na strony EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net