Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.


Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

- wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
- stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
- opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej
- upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa
Instytut Sprawa Publicznych
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Rolą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie jest stworzenie Laboratoriów wdrażania partycypacji społecznej, które wypracują model partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej w obszarze: zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój.

FRDL przeprowadzi także Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), której celem jest upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wypracowanego modelu tzw. metodą trzech kroków: seminaria i warsztaty tematyczne oraz wizyty studyjne w samorządach.

Spotkanie rekrutacyjne dla samorządów z województwa podlaskiego odbędzie się 27 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej hotelu "Lipowy most" Borki 29, 16-030 Supraśl.


Samorządy zainteresowane udziałem w projekcie z terenu województwa podlaskiego proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym w województwie podlaskim Panią Agnieszką Lipińską:

- telefonicznie- 85 7499 155 85 7321 788
- mailowo - alipinska@frdl.bialystok.pl

Zakończony został etap rekrutacji, poniżej przedstawiamy samorządy zakwalifikowane do projektu.

Lista samorządów zakwalifikowanych do projektu:

1)Urząd Miejski w Sokółce

2)Urząd Miejski w Choroszczy

3)Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

4)Urząd Miejski w Supraślu

Zakwalifikowanym samorządom serdecznie gratulujemy i życzymy twórczej pracy.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net