Zmiany w prowadzeniu spraw administracyjnych - realizacja w praktyce

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.05 wynosi 389 PLN
Po 11.05 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 25 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 26 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 11 maja. Po 11 maja 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: podniesienie wiedzy i przypomnienie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego. Omówienie praktycznego zastosowania ostatnich zmian przepisów.

Adresaci szkolenia: zajęcia są przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji publicznej.

Prowadzący: specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:

1.    Nowe zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
-    Nowe brzmienie zasady pisemności (załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji) -zastosowanie praktyczne.
-    Zasada współdziałania organów - jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa.
-    Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony - czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach na poziomie I instancji można ją skutecznie zastosować.
-    Nowe brzmienie zasady budowania zaufania obywatela do władzy publicznej - co oznacza w praktyce obowiązek kierowania się proporcjonalnością przy załatwianiu spraw.
-    Nowe brzmienie zasady ugodowego załatwiania spraw - jak praktycznie realizować obowiązek rozstrzygania kwestii spornych między stronami o sprzecznych interesach.
-    Nowe brzmienie zasady trwałości decyzji ostatecznych - kiedy decyzje ostateczne stają się prawomocne.
-    Nowa zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na korzyść strony – przykłady.
2.    Praktyczna realizacja nowego obowiązku wynikającego z art. 14 a: " Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów."
3.    Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu, nowe niezbędne elementy zawiadomienia , pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia i jego ewentualne skutki , przykłady pouczeń.
4.    Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem - stosowane praktyki.

5.    Co to jest zarząd sukcesyjny - rola zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu administracyjnym.
6.    Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia- nowe informacje w obwieszczeniu.
7.    Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania
- forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem, nowa możliwość wyznaczenia innych terminów niż 7-dniowe na uzupełnienie braków. Czym się kierować określając długość terminu na uzupełnienie braków.
8.    Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności, opłaty skarbowe, analiza interpretacji indywidualnej Prezydenta Krakowa w sprawie opłaty skarbowej za czynności wynikające z art. 76a KPA.
9.    Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów (art.10) - nowe obowiązkowe elementy zawiadomienia , w jaki sposób wskazać przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania zawiadomienia spełnione lub wykazane, co mogłoby skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
10.    Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego.
-    Czy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania można złożyć w dniu odbioru decyzji , czy będzie ono skuteczne.
-    Czy można takie oświadczenie wycofać, czy wycofanie takiego oświadczenia będzie skuteczne.
-    Czy strona ma także prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie.
-    Analiza wyroków WSA w Białymstoku i WSA w Poznaniu w sprawie terminu oświadczeń, w których strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.
11.    Mediacja w postępowaniu administracyjnym - zawiadomienie stron, zgoda strony, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji , zasady prowadzenia mediacji, tajemnica mediacji, koszty, protokół- podstawowe informacje. Czy mediacja ma zastosowanie praktyczne w postępowaniu administracyjnym.
12.    Zgodny wniosek wszystkich stron postępowania zawarty w odwołaniu, o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy i jego skutki.
-    Czy w przypadku takiego wniosku organ odwoławczy może uchylić decyzję organu I instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia ( art. 138 par.2).
13.    Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym. 
-    Doręczenia do organów administracji publicznej.
-    Doręczenia do stron za granicę.
14.    Skuteczność nadania korespondencji "terminowej" przez stronę przebywającą za granicą.
-    Operator pocztowy a operator pocztowy wyznaczony.
15.    Administracyjne kary pieniężne - podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar.
16.    Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty - podstawowe informacje.
17.    Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji.
18.    Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119)
-    Czy w sprawie, w której występuje wielość stron postępowania można udostępniać adresy wszystkich stron innym stronom.
19.    Obowiązki prowadzącego postępowania administracyjne wynikające z RODO - praktyczna realizacja.