Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego i europejskiego funduszu rozwoju regionalnego na lata 2014-2020

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.05 wynosi 389 PLN
Po 11.05 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 25 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 26 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 11 maja. Po 11 maja 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia księgowości instytucji w zakresie rozliczania projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentacji projektowej w tym: wydatków poniesionych z realizacją projektów unijnych, z zasadami księgowania i dostosowania polityki rachunkowości do realizowanych projektów.

Korzyści: zdobycie praktycznych wskazówek w zakresie księgowania dokumentów projektowych i zasad rozliczania dotacji. Nabycie umiejętności sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej w tym polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych. Zdobycie wiedzy w zakresie rozliczenia personelu projektu. Zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Problematyki związanej z dokumentowaniem kosztów bezpośrednich i pośrednich w projekcie oraz kilku projektach realizowanych jednocześnie w instytucji. Zajęcia są doskonałą okazją do omówienia zagadnień na praktycznych przykładach.

Adresaci szkolenia: skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości instytucji, które realizują lub będą realizować projekty współfinansowane z środków unijnych, jako Lider lub Partner projektu.


Prowadzący: doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

Program szkolenia:

1.    Zasady prowadzenia księgowości projektu:
a.    Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
b.    Uproszczone formy ewidencji.
c.    Wymagania przewidziane RPO.
2.    Zakładowy plan kont.
3.    Dostosowanie polityki rachunkowości:

a.    Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
b.    Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
c.    Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
d.    Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
e.    Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
f.    Wyodrębniona ewidencja kosztów.
g.    Wyodrębniona ewidencja przychodów.
h.    Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
i.    Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
j.    Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
4.    Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5.    Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

a.    Dokumenty finansowo – księgowe.
b.    Dokumenty merytoryczne.
c.    Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
d.    Kontrola merytoryczna.
e.    Kontrola formalna.
f.    Kontrola rachunkowa.
g.    Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6.    Koszty bezpośrednie i pośrednie.
7.    Personel projektu.
8.    Rozliczanie delegacji personelu projektu.
9.    Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10.    Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

a.    Kwalifikowalność podatku VAT.
b.    Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
c.    Zakup środków trwałych.
d.    Zakup używanych środków trwałych.
e.    Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
f.    Wartości niematerialne i prawne.
g.    Wkład niepieniężny,
h.    Opłaty finansowe.
i.    Koszty przygotowania projektu.
j.    Leasing.
k.    Amortyzacja.
11.    Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.