Nowelizacja ustawy o odpadach. Nowe obowiązki związane z usuwaniem odpadów

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.03 wynosi 389 PLN
Po 13.03 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 27 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 13 marca. Po 13 marca 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Masowe pożary odpadów uwidoczniły ogromne problemy związane ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów. Kolejna nowelizacja ustawy o odpadach nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa nowe obowiązki dotyczące usuwania odpadów.

Cele: analiza nowych przepisów dotyczących postępowania w sprawie usuwania odpadów. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia proceduralne i najczęściej popełniane przez organy administracji publicznej błędy.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw i urzędów gmin / miast zajmujący się sprawami dotyczącymi odpadów oraz prowadzący postępowania egzekucyjne dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Prowadzący: członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Program szkolenia:

1.    Zapobieganie, czyli tzw. mapa zagrożeń
2.    Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „odpady z wypadków”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „władający powierzchną ziemi”, „składowanie odpadów”, „magazynowanie odpadów”
3.    Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów
- spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami?
- sposób postępowania konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości
4.    Strony postępowania w sprawach usunięcia odpadów
-  z wnioskami osób, które nie są stronami postępowania
- ustalanie kręgu stron postępowania (m. in. czy sąsiad jest stroną?, moc zapisów KW, ewidencji gruntów i budynków, umowy cywilnoprawne)
- szczególna pozycja prokuratora i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
5.    Niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska przez właściwy organ (art. 26a ustawy o odpadach)
- organy mające obowiązek niezwłocznego działania polegającego na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi
- opinie w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów
- decyzja poprzedzająca usunięcie odpadów
- żądanie zwrotu kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi
6.    Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ustawy o odpadach – obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
- ograniczenie zakresu stosowania art. 26 ustawy o odpadach
- solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów (rozszerzona odpowiedzialność posiadaczy odpadów)
- zmiana sposobu wykonania decyzji
7.    Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z wypadków, czyli powstałych podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej (art. 101 ustawy o odpadach – obowiązki starosty)
8.    Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw usuwania odpadów