ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO W MAŁYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ W NOWEJ USTAWIE PZP. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2019.

Data szkolenia
2020-02-17
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.02 wynosi 389 PLN
Po 03.02 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 17 lutego 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 18 lutego 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 3 lutego. Po 3 lutego 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat wwysokości 20 zł/os.
 

Cele: szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto, przybliży zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny na przykładzie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zapytania ofertowego. Na szkoleniu zostaną omówione zasady udzielania zamówień do 130 tys. zł w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i obowiązkowe zmiany w regulaminie wewnętrznym jednostki budżetowej. Druga część szkolenia będzie dotyczyła zasad sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2019.

Korzyści: zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. euro i zmienionych zasadach w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  W drugiej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przygotowania i formy przekazania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2019. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzonych kontroli. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają omawiane materiały szkoleniowe.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek, kontrolujących ale również dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe w małych jednostkach budżetowych. Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2019.

Prowadzący: ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST, a od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

Program szkolenia:

CZEŚĆ I

1) Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro - zestawienie przepisów w celu prawidłowego dokonywania zakupów do 30 tys. euro.
2) Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. W jaki sposób uaktualnić wewnętrzy regulamin udzielania zamówień? 
3) Zasady zamówień publicznych do 30 tys. euro (zalecenia podmiotów kontrolnych).
4) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane:
• planowanie zamówień publicznych,
• prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
• szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostkia wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
• wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 30 tys. euro,
• ustalanie wartości zamówień nieplanowanych,
• udzielanie zamówień wykonywanych w częściach do progu 30 tys. euro.
5) Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:
• przykład regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz najczęściej spotykane procedury wewnętrzne realizacji wydatków do 30 tys. euro,
• tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro – w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego podmiotu oraz potrzeb Zamawiającego,
• progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi,
• zasady przesyłania ofert oraz komunikacji Zamawiający - Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień,
• opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej a stosowania zasad konkurencyjności, równego traktowania wykonawców i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
• negocjacje z wykonawcą w celu wybrania oferty najkorzystniejszej,
• zamówienia uzupełniające i dodatkowe w realizacji drobnych zamówień,
• zasady udzielania zamówień nieplanowanych,
• wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro.
6) Dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro.
7) Umowa – forma pisemna a może jednak inna forma; obowiązkowe elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
8) Ewidencja zamówień do 30 tys. euro - w związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2019 rok
9) Analiza nieprawidłowości i uchybień w zakresie zamówień do 30 tys. euro na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnim roku.

CZEŚĆ II

1) Kto musi sporządzić i przekazać roczne sprawozdanie?
2) W jaki sposób musimy rozumieć definicję zamówienia publicznego w zestawieniu z obowiązkiem sprawozdawczym?
3) Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu.
4) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia? 
5) W jaki sposób wypełniamy sprawozdanie, jeżeli udzieliliśmy tylko zamówienia do 30 tys. Euro lub zamówienie zwolnione jest ze stosowania procedur ustawy Pzp?
6) Realizacja zamówień wieloletnich a obowiązek sprawozdawczy.
7) Usługi społeczne.
8) Zamówienia publiczne, w których uwzględniono aspekty społeczne. 
9) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w sprawozdaniu.
10) Gdzie należy ująć w sprawozdaniu zamówienia nieprzewidziane?
11) Jak skorygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień?
12) Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.