WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 389 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 14 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Białystok: 15 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Po 31 grudnia 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: Ugruntowanie i przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zajęcia obejmują zarówno tematykę uregulowaną w ustawie środowiskowej, jak i wskazówki co do stosowania odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnik otrzyma przekrojowo przedstawione wiadomości dotyczące przebiegu postępowania. Na zajęciach poruszone zostaną kwestie obowiązków przewidzianych nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w związku z wdrożeniem RODO.  W programie zajęć poruszone zostaną przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in. sposobu ustalania kręgu stron postępowania oraz właściwości Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta w odniesieniu do inwestycji gminnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy organów władzy publicznej, którzy uczestniczą w wydawaniu decyzji środowiskowych jak i dla osób przygotowujących dokumentację do złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Program szkolenia:

1.    Zagadnienia ogólne: 
•    definicje, 
•    podstawy prawne, 
•    nowelizacja przepisów,
•    ocena oś a ocena wodno - prawna, 
•    organy właściwe,
•    charakterystyka decyzji administracyjnej, 
2.    Wszczęcie postępowania:
•    nowelizacja KPA w związku z RODO,
•    wniosek i załączniki,
•    Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, 
•    braki formalne wniosku, 
•    odmowa wszczęcia a umorzenie, 
3.    Postępowanie wyjaśniające:
•    screening - procedura - zakres postanowienia,
•    postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
•    opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
•    organy współdziałające, 
•    zakres i skutki współdziałania,
•    organy współdziałające,
•    terminy współdziałania i skutki ich upływu,
•    uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
•    udział społeczeństwa,
•    publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
•    udział społeczeństwa, 
•    bieg terminów, 
•    wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, 
•    składanie uwag i wniosków.
4.    Wydawanie decyzji: 
•    przesłanki materialne wydania decyzji,
•    obowiązek pouczenia (nowelizacja kpa),
•    treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
•    uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5.    Pytania, dyskusja.