INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA BILANS 2019

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 389 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 7 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 15 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Białystok cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 23 grudnia. Po 23 grudnia 420 zł.
Olsztyn cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Po 31 grudnia 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: W sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w Instytucjach Kultury oraz wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury.  

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucji - dlatego został dla Państwa przygotowany obszerny materiał z tej tematyki. 

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w materiałach jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki. 
Instrukcja i wzory dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz inne zarządzenia – dotyczące rachunkowości, podatku VAT i innych.

Adresaci szkolenia: główni księgowi Instytucji Kultury oraz pracownicy wydziałów Kultury Urzędów.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym, pozycji z 2016 r. pn.: „Ewidencje księgowe rozliczenia podatku VAT przed i po centralizacji w samorządach” oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych”. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

Program szkolenia:

1.    Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.    Przychody (w tym: dotacje), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań:

a.    Przychody i koszty działalności operacyjnej.
b.    Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
c.    Przychody i koszty operacyjne.
d.    Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
3.    Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie - księgowanie w zespole „5”.
4.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:

a.    Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie.
b.    Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
c.    Schematy ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
5.    Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
6.    Środki trwałe wysoko i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja (w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach.:

a.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017 r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
b.     Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016
w porównaniu z KŚT 2010 - zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i 2018 r.
c.    KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017 r.) - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych - Instytucjach Kultury:
-    Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z UOR – z uwzględnieniem KSR nr 11,
-    Specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały - obiekt inwentarzowy (w tym obiekty sieciowe środków trwałych). 
-     Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych - części składowe i części peryferyjne.
-    Ogólne zasady ustalania wartości początkowej:
-    Jednorazowy odpis wartości początkowej - z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”. 
d.    Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie :
-    Syntetyczna.
-    Analityczna.
-    Pozabilansowa.
-    Regulacje w polityce rachunkowości.
-    Miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
e.    Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych - KSR nr 11.
f.    Wartości niematerialne i prawne- zasady ujęcia (w tym licencje OEM).
g.    Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji) - określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
-    Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego: ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
7.    Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów - KSR nr 2 i KSR nr 11- (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

8.    Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2019 w Instytucjach Kultury: 
a.    Czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych.
b.    Wycena bilansowa aktywów i pasywów.
c.    Odpisy aktualizacyjne w zakresie aktywów trwałych i obrotowych. 
d.    Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.).
e.    Wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.
9.    Zasady sporządzania sprawozdania finansowego - omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.(wzory) - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości.
10.    Wpływ kosztów na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - zasady wypełniania CIT - 8 i CIT- 8 /0.:

a.    Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): Roczna, 5-letnia, 10-letnia.
11.    Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.