ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Data szkolenia
2019-12-09
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 369 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 9 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 10 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 25 listopada. Po 25 listopada 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabatw wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  zapoznanie jego uczestników z praktycznymi aspektami regulacji prawnych systemu zamówień publicznych oraz zasad udzielania zamówień na podstawie aktualnego stanu prawnego.

Adresaci szkolenia: pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi, chcący poznać zamówienia od podstaw.

Prowadzący: Od 15 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST, a od 13 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych - zestawienie obowiązujących przepisów.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe oraz usługi społeczne i inne szczególne usługi.
3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
4. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – regulacje wewnętrzne  dokumentowanie.
5. Procedura udzielania zamówień publicznych - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
a. szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie,
b. opis przedmiotu zamówienia,
c. dobór właściwego trybu postępowania,
d. wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium.
e. podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane - obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy,
f. specyfikacja istotnych warunków zamówienia – najważniejsze elementy,
g. warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wyjaśnienia w zakresie spełnienia i niespełnienia warunków udziału, zasady uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku,
h. korzystanie z zasobów innych podmiotów,
i. kryteria oceny ofert,
j. badanie i oceny ofert,
k. procedura przetargu nieograniczonego (wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, publikacja ogłoszeń, zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji, badanie i ocena ofert, obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny, przesłanki odrzucenia oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z wykonawcą, obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, aneksowanie umów.
6. Dokumentowanie procedury udzielania zamówień publicznych.
7. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
8. Środki ochrony prawnej.
9. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.