ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW. KARY ZA USUNIĘCIE I ZNISZCZENIE DRZEW I KRZEWÓW. SZKOLENIE KONSULTACYJNE NA PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH

Data szkolenia
2019-12-09
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.11 wynosi 369 PLN
Po 21.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 9 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 10 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 21 listopada. Po 21 listopada 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Adresaci szkolenia:  pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników w Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

 

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.

 

Program szkolenia:

 

1.Usuwanie drzew przez osoby fizyczne.

- system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew.

- postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu,

- charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne,

- postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,

2. drzewa na terenach gospodarstw rolnych

- nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ,

- odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia,

3. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.

4. Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym - problematyka RODO.

5. Usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

6. Ogólne zasady i pojęcia:

- kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie,

- składników wniosku,

- warunku nasadzeń zastępczych,

- nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń,

- opłat za usunięcie drzew,

- kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia,

7. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.

8. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

9. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.

10.Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

11. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów

12. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.

13. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

a) wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.

b) postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień,

c) oględziny i opinie biegłych, świadkowie ,

14. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń.

15. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni.

-   Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.

16. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.

17.  Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.