KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Data szkolenia
2019-12-09
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 369 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:    
Białystok: 9 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 10 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 25 listopada. Po 25 listopada 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele:  zapoznanie z aktualnymi wymogami w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r. w podmiocie leczniczym. Przybliżenie metod wyceny pozycji bilansowych i prezentacji danych w sprawozdaniu, a także optymalizacji pozycji istotnych dla wyniku finansowego. Schematy i terminy księgowań, harmonogramy zadań i inne narzędzia niezbędne w procesie przygotowania sprawozdania. Case study i praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych i księgowych.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program szkolenia:

1.    Formalne uwarunkowania gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych
-    Przepisy regulujące zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w SPZOZ-ach i spółkach prowadzących działalność leczniczą
-    Niezbędne uregulowania w polityce rachunkowości jednostki
-    Rola organów nadzorczych i tworzących
-    e-sprawozdanie w podmiocie leczniczym - uwarunkowania informatyczne i organizacyjne
2.    Harmonogram prac związanych z księgowym zamknięciem roku 2019
3.    Inwentaryzacja aktywów i pasywów

-    Organizacja procesu inwentaryzacji w jednostce
-    Niezbędna dokumentacja
-    Terminarz czynności
-    Spis z natury jako podstawowa forma inwentaryzacji majątku
-    Szczególne kategorie majątkowe w podmiocie leczniczym: zapasy materiałów medycznych, obce środki trwałe i zapasy (komisy), środki trwałe w budowie
-    Rozliczenie inwentaryzacji jako warunek jej skutecznego przeprowadzenia
4.    Kategorie o istotnym wpływie na wynik finansowy podmiotu leczniczego, ich wycena i prezentacja w sprawozdaniu
-    Przychody za świadczenia wykonane w latach ubiegłych
-    Amortyzacja
-    Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz obsługa zadłużenia
-    Rezerwy
-    Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
5.    Prezentacja majątku podmiotu leczniczego
-    Wartości niematerialne i prawne
-    Środki trwałe
-    Zapasy
-    Środki pieniężne
6.    Rozrachunki w sprawozdaniu finansowym 
-    Stanowisko KSR z 9 lipca 2019 roku w sprawie rozrachunków z kontrahentami: zalecenia i wskazówki
-    Klasyfikacja i prezentacja należności i zobowiązań długo- i krótkoterminowe, 
-    Należności i zobowiązania przedawnione, warunkowe, sporne, dochodzone na drodze sądowej
-    Rozrachunki z pracownikami
-    Odpisy należności
7.    Kapitały i fundusze w sprawozdaniu finansowym
-    Kapitał/fundusz podstawowy
-    Kapitały i fundusze zapasowe i rezerwowe
-    Rozliczenia wyników i błędów lat ubiegłych
8.    Dodatkowe informacje i wyjaśnienia – zakres wymagany ustawą o rachunkowości a szczegółowość wynikająca z potrzeb jednostki
9.    Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

-    Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, cel badania i obowiązki podmiotu badanego
-    Procedura opiniowania i zatwierdzenie sprawozdania podmiotu leczniczego
-    Obowiązki podmiotu leczniczego po zatwierdzeniu sprawozdania
10.    Podział zysku w SPZOZ w świetle stanowiska Ministra Zdrowia i Ministra Finansów
11.    Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia