DOTACJE DLA NGO (STOWARZYSZENIA, FUNDACJE) I KLUBÓW SPORTOWYCH – KONKURS, UMOWA, ROZLICZENIE, ZWROT – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 11. 2018 R.

Data szkolenia
2019-09-12
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.08 wynosi 369 PLN
Po 28.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 11 września 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 12 września 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 28 sierpnia. Po 28 sierpnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  przedstawienie procedur związanych z udzielaniem dotacji i rozliczaniem, zasad oceny prawidłowości ich wykorzystania. Przedstawienie najczęściej spotykanych problemów i propozycje ich rozwiązania. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
1. Czym jest dotacja jaki jest jej charakter prawny i jakie płyną z tego konsekwencje. 
2. Kiedy i jak można udzielić dotację w trybie tzw. małych grantów.
3. Czy zawsze warunkiem prawidłowego wykorzystania dotacji jest wydatkowanie pieniędzy w terminie realizacji zadania publicznego. 
4. Co i kiedy można zmienić we wzorze umowy załączonym do rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej.
5. Wypełnienie oferty i sporządzenie umowy. 
6. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia umowy przez beneficjenta dotacji.

Korzyści:  ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczących regulacji prawnych związanych z dotacjami celowymi z budżetów  JST. Przedstawienie wzorów oferty i umów dotacyjnych.  Omówienie praktycznych problemów.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami dotacji celowych. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację albo wsparcie zadań publicznych.

Prowadzący: radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z ponad 10- letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, opłaty śmieciowej. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju
 

Program szkolenia:

1.    Dotacje istota i podział. 
2.    Zadania publiczne a dotacja – rola ngo.
3.    Źródła prawa.     
4.    Konkurs:

a.    Ogłoszenie,
b.    Komisja,
c.    Wybór oferty.
5.    Tryb pozakonkursowy:
a.     „małe dotacje” - ograniczenia w stosowaniu,
b.     sytuacje nadzwyczajne.
6.    Umowy o wsparcie albo powierzenie wykonania zadania publicznego:
a.    Wymagania odnośnie formy i treści umowy,
b.    Wzór umowy (rozporządzenie) – znaczenie i modyfikacje:
-    oferta uproszczona,
-    wzory oferty, umowy, sprawozdania – wprowadzenie,
-    rola wzorca – omówienie,
-    zmiany we wzorach – znaczenie i objaśnienie:
•    termin realizacji zadania a termin wydatkowania dotacja,
•    obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach realizacji zadania,
•    dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków,
•    kary umowne,
-    oferta – harmonogram - sprawozdanie,
c.    Rozwiązanie lub zmiany umowy  (aneksy).
7.    Obowiązki i reżim odpowiedzialności podmiotów korzystających z dotacji celowych:
a.    Obowiązki związane z korzystaniem z środków publicznych,
b.    Dostęp do informacji publicznej,
c.    Dokumentacja wykorzystania dotacji,
d.    Sprawozdania – terminy składania, zawartość i znaczenie.
8.    Weryfikacja wykorzystania dotacji.
9.    Ulgi w spłacie dotacji przypadającej do zwrotu.
10.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.