REDAGOWANIE TEKSTÓW URZĘDOWYCH I SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data szkolenia
2019-08-21
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 369 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 21 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 23 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Suwałki: 22 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Suwałki, Hotel Akvilon,  ul. Kościuszki 4

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 7 sierpnia. Po 7 sierpnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym. Uczestnicy poznają podstawowe zasady poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz techniki skutecznej komunikacji. Mogą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie poprawności językowej, umiejętności interpersonalnych, a także poszerzyć wiedzę z zakresu etykiety językowej w urzędzie.

Korzyści:
- świadomy, optymalny dobór zwrotów i form gramatycznych
- umiejętność przygotowywania pism urzędowych będących wzorem jasności, precyzji i zwięzłości
- autodiagnoza stylu komunikacji
- pewność siebie i swoboda podczas rozmowy
- umiejętność obsługi trudnego klienta
- stosowanie zasad etykiety językowej 
- zwiększenie świadomości popełnianych błędów
- poznanie zasad efektywnej komunikacji w kontaktach urzędowych

Adresaci szkolenia: urzędnicy administracji publicznej.

Prowadzący: językoznawca, trener umiejętności psychospołecznych, redaktor, wykładowca na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Specjalista ds. korespondencji w administracji publicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Autorka wielu programów szkoleniowych i artykułów dotyczących komunikacji, perswazji, asertywności, wystąpień publicznych, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem i stresem. Współautorka dziewięciu książek wydanych w kolekcjach „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”.
Szkolenia przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Służby Ochrony Państwa, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wyższej Szkoły Menadżerskiej, Urzędu Miasta w Sandomierzu, Słupsku, Bielsku Podlaskim, Międzychodzie.              

Program szkolenia:

•    Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego. 
1)    Ortografia  (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń. 
2)    Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości). 

3)    Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
4)    Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
5)    Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
•    Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
•    Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
•    Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
•    Spójność i kompozycja tekstu.
•    Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
6)    Style komunikowania się a typy osobowości i role w grupie – autodiagnoza.
7)    Asertywna komunikacja w pracy urzędnika – rozróżnianie zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, model asertywnej odmowy, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, mapa asertywności.
8)    Komunikacja werbalna i niewerbalna - co wpływa negatywnie, a co pozytywnie na wizerunek urzędnika i urzędu.
9)    Przeszkody związane z procesem komunikacji – jak je rozpoznać, techniki umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji, rodzaje filtrów osobistych.
10)    Profesjonalna autoprezentacja pracownika urzędu – wskaźniki sympatii, braku asertywności, pewności siebie, władzy, statusu i dominacji.
11)    W poszukiwaniu lepszego zrozumienia - rodzaje i funkcje pytań, różnica między słuchaniem aktywnym a biernym, parafraza a klaryfikacja, komunikat „ja” i jego zastosowanie.
12)    Praca z trudnym Klientem – przełamywanie negatywnych wzorców zachowań, systemy reprezentacji sensorycznej.
•    Język dobrej komunikacji, środki argumentacji.
•    Etykieta językowa - korespondencja oficjalna, struktura i budowa pisma urzędowego, tytulatura, zasady netykiety, zagadnienia problemowe.