EGZEKUCJA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data szkolenia
2019-08-21
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 369 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 21 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 22 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 7 sierpnia. Po 7 sierpnia 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: przedstawienie podstawowych zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem na zmiany w przepisach. Przystępne przedstawienie i omówienie zmian w ustawie oraz ich praktycznych konsekwencji wraz z wzorami.

Opis:  przedmiotem obejmują zasadnicze zagadnienia związane z odpadami: 
-    pojęcie i obowiązki właściciela – zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym 
-   deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany ich treści, oraz decyzje wymiarowe 
-   egzekucja administracyjna opłat nowe rozwiązania
 

Adresaci szkolenia: pracownicy jst zajmujący się przyjmowaniem deklaracji, korektą, wydawaniem decyzji w sprawie opłat oraz egzekucją administracyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzący: pracownik  organu SKO, orzecznik z wieloletnim doświadczeniem, radca prawny

Program szkolenia:

I. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1.    Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie
 1.1.    powstanie i wygasanie obowiązku uiszczanie opłaty
 1.2.    właściciel nieruchomości
 a)    definicja
 b)    odpowiedzialność
 c)    problem spółdzielni i wspólnot
 1.3.    zwolnienia z opłaty
 1.4.    zasady ustalania wysokości opłaty (konstrukcja)    
 2.    Deklaracje – charakter prawny, wymogi dotyczące ważności 
 2.1.    zmiany
 a)    nowa deklaracja
 b)    korekta deklaracji
 2.2.    zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty
 3.    Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie 
 3.1.    przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty
 3.2.    istotne okoliczności sprawy
 3.3.    wymogi odnośnie decyzji 
II. Rola i pozycja wójta, burmistrza, prezydenta miasta w egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 1.    Obowiązki podlegające egzekucji
 2.    Zadania organów gminy w zakresie egzekucji 
 2.1.    organ opłatowy jako wierzyciel
 2.2.    organ opłatowy jako organ egzekucyjny
 3.    zmiany właściwości w zakresie egzekucji administracyjnej opłat 
 3.1.    przepisy przejściowe
 3.2.    przekazanie akt 
III.  przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej – (decyzja  i deklaracja jako źródło obowiązku będącego przedmiotem egzekucji, egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym) 
1.    czynności przygotowawcze wierzyciela przed wszczęciem egzekucji  - w tym miękka windykacja – zmiana!
2.    tryb i zasady sporządzania upomnienia (wzory).
2.1.    kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać
2.2.    w jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia 
2.3.    co powinno zawierać upomnienie
2.4.    rozliczenie upomnienia 
3.    sporządzanie tytułu wykonawczego –  
3.1.    upoważnienie do występowania w imeniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu 
3.2.    określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku, 
3.3.    ustalenie właściwości organu egzekucyjnego 
3.4.    doręczenia elektronicze odpisów tytułów wykonawczych
4.    wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym: 
4.1.    wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny 
4.2.    wniosek o zwolnienie spod egzekucji 
4.3.    rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym
4.4.    skarga na bezczynność organu egzekucyjnego 
4.5.    skarga na czynności egzekucyjne 
5.    organ egzekucyjny - 
5.1.    odmowa przystąpienia do egzekucji 
5.2.    pozyskiwanie informacji od banków i innych instytucji finansowych
5.3.    skarga na czynności – nowy tryb
5.4.    koszty egzekucyjne – nowy tryb
5.5.    zbieg egzekucji