ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY

Data szkolenia
2019-08-22
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.08 wynosi 369 PLN
Po 09.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 22 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 23 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 9 sierpnia. Po 9 sierpnia 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele szkolenia: przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów. 

Korzyści szkolenia: zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące zasad zmiany i rozwiązywania stosunków pracy. 
 

Podczas szkolenia uczestnicy:

- zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracownicze dotyczącej omawianego tematu. Zakres szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
- poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
- poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy; 
- zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy; 
- nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy. 


Adresaci szkolenia: pracodawcy samorządowi, sekretarze miast, gmin i powiatów oraz pracownicy zajmujący się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osoby zajmujące się problematyką kadrową, osoby które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Prowadzący: ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

I. Zmiana treści umowy o pracę.
1. Trwała zmiana (na czas nieokreślony)
2. Czasowa zmiana (na czas określony)
II. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
III. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

 1.wypowiedzenie umów terminowych
2.wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony
IV. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 1. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika
 2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika
V. Wygaśnięcie stosunku pracy
VI. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 1. Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 2. Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
 3. Roszczenia pracownika związanie z wygaśnięciem umowy o pracę
 4. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy 
VII. Obowiązująca w tym zakresie dokumentacja pracownicza. 
VIII. Orzecznictwo sądowe. 

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism, które można wykorzystać w bieżącej pracy.