SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH PRZEZ WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Data szkolenia
2019-07-18
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.07 wynosi 369 PLN
Po 04.07 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 18 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 19 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 4 lipca. Po 4 lipca 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także podniesienie kompetencji uczestników szkolenia. Program uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawnych, a także orzecznictwo sądów administracyjnych. Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie skutecznego przeprowadzenia egzekucji szeroko rozumianych należności publicznoprawnych. Podczas szkolenia zostaną w praktyczny sposób wskazane zasady i mechanizmy skutecznej egzekucji, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu.

Korzyści :  od kilku lat następują istotne zmiany obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych. Zapoczątkowane one zostały uchwaloną w dniu 11 października 2013r. ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych, która wprowadziła bardzo wiele w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wiele zmian dot. postępowania egzekucyjnego weszło w życie również w latach 2016-2018. Zostały wprowadzone także nowe akty wykonawcze do ustawy. Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, które w dużym stopniu zmienią postępowanie egzekucyjne. Cały czas zwiększa się również katalog należności podlegających rygorowi egzekucji administracyjnej. Najbardziej spektakularną zmianą, w tej materii jest uznanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, za niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiana ta to skutek wejścia w życie, od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Adresaci szkolenia:  pracownicy organów administracji publicznej, w tym także pracownicy jednostek samorządowych, pracowników przedszkoli, oraz pracowników innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela w toczących się postępowaniach w zakresie egzekucji administracyjnej.

Prowadzący:  Prawnik - absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Gospodarki i administracji publicznej”, „Doradztwa podatkowego” oraz „Szacowania nieruchomości”. W administracji samorządowej pracuje od 1992r.- była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta, a obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, windykacją należności cywilnoprawnych, egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych oraz centralizacją podatku VAT w gminie. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. Przez kilka lat obejmowała stanowisko Kierownika Referatu w Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji. W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącej znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu egzekucji administracyjnej w różnych firmach szkoleniowych. 


Program szkolenia:

I. Należności publicznoprawne
1. ustawa o finansach publicznych
2. definicja środków publicznych
II. Dochodzenie należności publicznoprawnych:
1. Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji: 
a) akty prawne obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
b) zasady postępowania egzekucyjnego: 
- zasady ogólne
- zasady Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w postępowaniu egzekucyjnym
- katalog zasad egzekucyjnych
c) upoważnienie do prowadzenia egzekucji 
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Najnowsze zmiany ustawy.
a) podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym 
- organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej
- wierzyciel – prawa i obowiązki
- zobowiązany
- inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego
b) zakres przedmiotowy egzekucji – 
- obowiązki podlegające egzekucji – przykłady - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.
3. Obowiązki wierzyciela. Najnowsze zmiany ustawy.
a) w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych:
- egzekucja „miękka” - działania informacyjne
- upomnienie – kiedy, w jakiej wysokości, sposoby doręczenia, elementy upomnienia, przedawnienie kosztów
- poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – nowe wzory tytułów wykonawczych
- ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego 
- przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia
- umorzenie należności
b) w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych :
- postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów
- zawieszenie postępowania
- umorzenie postępowania
- dalszy tytuł wykonawczy - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie
- odpis tytułu wykonawczego - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie
- ponowny tytuł wykonawczy - tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego
- tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja)
- wykorzystanie systemu teleinformatycznego albo z użycie środków komunikacji elektronicznej przy przekazywaniu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych
- zbiegi egzekucji:
/ zbieg sądowo administracyjny
/ zbieg administracyjny 
/ przesyłanie zbiegów za pomocą platformy EPUAP – pismo Ministerstwa Finansów
4. Rejestr Należności Publicznoprawnych – wprowadzony od 1 lipca 2018r.
a) istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
b) zakres danych wpisywanych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
c) kwoty wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
d) sprzeciw:
- wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne.
- postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu.
5. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Organ Egzekucyjny - wybrane zagadnienia. Najnowsze zmiany ustawy.
a) wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego
b) stosowanie środków egzekucyjnych – konstrukcja i rodzaje
c) wstrzymanie postępowania
d) odstąpienie od czynności egzekucyjnych
e) środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym 
- zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne
- skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
- wniosek o wyłączenie spod egzekucji
- wniosek o zwolnienie spod egzekucji
f) koszty postępowania egzekucyjnego
6. Przedstawienie założeń projektów zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.    Pytania, dyskusja.