REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ INNYCH FORM POMOCY WSPOMAGAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 369 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 13 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 12 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 30 maja. Po 30 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele i korzyści szkolenia:  
-   Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania instrumentów rynku pracy przy aktywizacji zawodowej klientów PUP
-   Nabycie umiejętności poprawnej interpretacji i stosowania znowelizowanych przepisów
-    Usystematyzowanie wiedzy z zakresu realizacji poszczególnych form wsparcia
-    Pogłębienie wiedzy i umiejętności właściwego dokumentowania realizowanych zadań

Po ukończenia zajęć uczestnicy szkolenia: 
-  będą potrafili poprawnie stosować przepisy prawne w zakresie organizacji i realizacji instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyjaśnień oraz wystąpień pokontrolnych;
-  będą potrafili właściwie dopasować poszczególne instrumenty rynku pracy i inne formy wsparcia do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyficznych cech instrumentów i poszczególnych form pomocy;
- nabędą umiejętność współpracy z pozostałymi pracownikami / komórkami organizacyjnymi  w procesie realizacji instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy wspomagających aktywizację zawodową klientów indywidualnych.

Prowadzący: wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Certyfikowany trener i wykładowca posiadający uprawnienia do prowadzenia między innymi szkoleń modułowych MES oraz szkoleń metodą e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, rekomendowanych przez MPiPS.  Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych. Główna tematyka prowadzonych szkoleń  to aspekty prawne regulujące rynek pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy), a także wprowadzanie zmian organizacyjnych w urzędach pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy. Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r.

Program szkolenia:


1.    Ustalanie, realizacja oraz właściwe dokumentowanie poszczególnych form pomocy w ramach IPD
-    „Mapa usług i instrumentów rynku pracy”– dobór świadczonych usług i instrumentów do wyodrębnionych segmentów w grupie osób bezrobotnych
-    Planowanie poszczególnych instrumentów i innych form pomocy
-    Odpowiednie zapisy w IPD związane z określoną formą wsparcia
-    Uzasadnianie potrzeby stosowania poszczególnych form pomocy w ramach ustalonego profilu, a w szczególności w ramach I profilu pomocy 
-    Możliwości stosowania instrumentów rynku pracy i innych form pomocy dla osób o ustalonym III profilu pomocy
-    Aktywizacji zawodowa dłużników alimentacyjnych po zmianie przepisów

2.    Planowanie i realizacja poszczególnych instrumentów i innych form wsparcia w ramach IPD
-    Metody i formy aktywizacji zawodowej osób powracających na rynek pracy
-    Planowanie i realizacja bonów aktywizacyjnych
-    Aktywizacja zawodowa w ramach zatrudnienia subsydiowanego
-    Ścieżka aktywizacji zawodowej osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

3.    Zasady realizacji instrumentów rynku pracy i innych form pomocy
-    Instrumenty dla osób bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe 
a)    organizacja i realizacja staży 
b)    aktywizacja zawodowa w ramach bonów stażowych
-    Instrumenty rynku pracy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy 
a)    zasady ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej
b)    wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
c)    rozpatrywanie i ocena złożonych wniosków
d)    monitoring i kontrola zawartych umów
-    Instrumenty służące zdobywaniu, zmianie i podwyższaniu kwalifikacji zawodowych 
a)    organizacja i dokumentowanie szkoleń grupowych i indywidualnych dla osób bezrobotnych
b)    organizacja i dokumentowanie szkoleń w ramach bonów szkoleniowych i trójstronnych umów szkoleniowych
-    Nowe instrumenty rynku pracy wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia (...) i związane z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


4. Dokumentowanie poszczególnych form wsparcia 
-    Elementy formalne i merytoryczne składanych wniosków
-    Niezbędne elementy umów cywilnoprawnych zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości i nadużyć
-    Zasady wprowadzania aktów prawa wewnętrznego
 
5.    Interpretacja przepisów uwzględniająca wyjaśnienia i wskazówki MRPiPS - ograniczenia wynikające z praktyki stosowania oraz obowiązujących przepisów.

6.    Wybrane przykłady, które znalazły odzwierciedlenie orzecznictwie sądowym.

7.    Zalecenia pokontrolne - najczęściej popełniane błędy przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy

8.    Pozyskiwanie informacji od innych pracowników / komórek  organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy.