NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM. JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OD MARCA 2019 R. NA NOWYCH ZASADACH? – NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data szkolenia
2019-05-16
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.05 wynosi 369 PLN
Po 04.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 17 maja 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00
Olsztyn: 16 maja 2019 r.; godz. 09.30 – 14.30

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 3 maja. Po 3 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. :  
- wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych,
- elementy, które powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją,
- nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert,
- umowa realizacji zadania publicznego,
- rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
- oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting)

Adresaci szkolenia:  pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w  zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych .

Prowadzący: współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:

1.Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
- Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
- Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
- Zasady konstruowania budżetu zadania,
- Partnerstwo – nowy element oferty.
4. Umowa realizacji zadania publicznego:
- Co oznacza ramowy charakter umowy,
- Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
- Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
- Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
- Obowiązki informacyjne,
- Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu - faktury, opis,
- Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
- Zasady  i tryb zwrotu dotacji,
- Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a), 
- Załączniki do umowy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania:
- Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nieterminowe złożenie,
- Opis osiągniętych rezultatów,
- Konsekwencje nieosiągnięcie rezultatów,
- Rozliczenie budżetu.
6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowane przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).