KORESPONDENCJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – WARSZTATY EDYTORSKIE

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Suwałki
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.04 wynosi 369 PLN
Po 02.04 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 24 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Suwałki: 16 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Suwałki, Hotel Akvilon,  ul. Kościuszki 4

Olsztyn cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 10 kwietnia. Po 10 kwietnia 389 zł.
Suwałki cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 2 kwietnia. Po 2 kwietnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

 

Cele i korzyści szkolenia : celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli ich uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Adresaci szkolenia:  urzędnicy, osoby sporządzające i weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Prowadzący: ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program szkolenia:


1.    Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna
-    Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego. 
-    Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń oraz najważniejsze problemy ortografii urzędowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
-    Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości). 
-    Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
-    Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
-    Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.    
2.    Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego)
-    Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
-    Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
-    Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
-    Spójność i kompozycja tekstu.
-    Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
-    Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
3.    Etykieta językowa w urzędzie.
-    Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
-    Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
-    Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.