PLANOWANIE SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W 2019 ROKU W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY. ZADANIA I OBOWIĄZKI ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANÓW PROWADZĄCYCH INNYCH NIŻ JST ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.03 wynosi 369 PLN
Po 21.03 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 15 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 16 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 21marca. Po 21 marca 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

 

Dwa lata szkolne (1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019) były  czasem  dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Mechanizmy i tryb wdrażania regulacji ustawy - Prawo oświatowe określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami). Reguluje ona wszystkie obowiązki samorządów związane z wdrożeniem reformy, w tym m.in. zasady oraz terminy włączania, przekształcania i wygaszania gimnazjów,  zasady przekształcania dotychczasowych  szkół ponadgimnazjalnych, stwierdzenia przekształceń.
W 2019 roku organy stanowiące gmin staną przed obowiązkiem planowania sieci i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych,  a organy stanowiące powiatów  przed obowiązkiem planowania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.  Złożoność problematyki, niejasność przepisów prawa, a jednocześnie istota materii koniecznej do uregulowania sprawiają, że pojawia się szereg wątpliwości i pytań na które postaramy się opowiedzieć podczas zajęć

Cele i korzyści : poznanie uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących  kontynuacji  reformy strukturalnej  szkół  podstawowych i ponadpodstawowych. Uporządkowanie wiedzy o organizacji  szkół branżowych, liceum, technikum, szkoły policealnej w roku szkolnym 2019/2020 i w  latach późniejszych. Nabycie wiedzy dotyczącej obowiązków gmin  w zakresie  planowania sieci i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych oraz obowiązków powiatów w zakresie  planowania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia obowiązujących przepisów prawa. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.

Adresaci szkolenia:  pracownicy jednostek oświatowych jak również pracownicy jst.

Prowadzący: doświadczony wykładowca, prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener z zakresu  kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor  książki „Centr Usług Wspólnych w JST”. Wykładowca uczelni wyższej.

Program szkolenia:

1.    Zakończenie wdrażania reformy w obszarze gimnazjów - wygaszenie gimnazjów  w 2019 roku. 
2.    Przekształcenie dotychczasowego  trzyletniego  liceum ogólnokształcące w czteroletnie  liceum ogólnokształcące.
3.    Przekształcenie  dotychczasowego czteroletnie technikum w pięcioletnie technikum.
4.    Funkcjonowanie branżowej  szkoły I - go stopnia w roku szkolnym  2019/2020
5.    Funkcjonowanie szkoły policealnej  dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
6.    Przekształcenia w kontekście administracyjnym, ustrojowym, kadrowym i  finansowym.  
7.    Obowiązki innych niż jst  organów prowadzących  dotychczasowe trzyletniego  liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe czteroletnie technikum, szkoły policealnej  związane z przekształceniami.
8.    Zmiany dot. zespołów  szkół w kontekście przekształceń.
9.    Obowiązki organów gmin i powiatów związane z w/w przekształceniami.
10.    Akty założycielskie przekształcanych szkół - wzory uchwał/aktów założycielskich.
11.    Statuty  przekształcanych szkół.
12.    Przekształcenia liceum i technikum – zadania dyrektora.
13.    Uwarunkowania  kadrowe przekształconych szkół, zadania dyrektorów, zadania JST – wzory dokumentów kadrowych.
14.    Gminne plany sieci   i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych. Wzory uchwał.
15.    Powiatowe plany sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. Wzory uchwał.