NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE , REKRUTACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH. NAWIĄZYWANIE ,ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY.

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.03 wynosi 369 PLN
Po 04.03 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 18 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 19 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok - sala szkoleniowa FRDL-PC ul. Choroszczańska 31
Olsztyn - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 3 marca. Po 3 marca 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat 
w wysokości 20 zł/os.
 


Cele szkolenia:  analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą  treści umów o pracę  i rozwiązywaniem umów o pracę.

Korzyści szkolenia: 
- uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
- zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy
- zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy ( w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami  w 2019 r.
- możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu


Adresaci szkolenia:  sekretarze i  osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) - PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” - Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006).


Program szkolenia:

I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność 
3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.

II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska  
1. Etapy naboru
2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
3. Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze 
4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych 
7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
8. Treść regulaminu naboru - znaczenie
9. Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.  
10. Metody i techniki naboru
11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru
14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji

III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę
1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  
2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
3. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych
4. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
5. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
6. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
7. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
8. Reorganizacja urzędu
9. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
10. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.

IV. Wybrane zagadnienia prawa pracy

1. Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r. i planowane zmiany w 2019 r.
2. Zarys zmian w  zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
2. Sesja pytań uczestników szkolenia